Skrivet den 8 juli 2014 kl 23:38 av Nyheter1 kommentar790

Bahnhof anmäler sig självt till PTS

Bahnhof fortsätter hävda sin rätt att inte behöva följa den svenska implementationen av datalagringsdirektivet, det direktiv som blev ogiltigförklarat av EU-domstolen tidigare i år.

Efter att det framkommit att Tele2 fått ett föreläggande, och på grund av det meddelat att man tvingas att återuppta sin trafikdatalagring så vida PTS inte ändrar sin ståndpunkt, gick Bahnhofs VD Jon Karlung ut med sitt företags tydliga ställningstagande: ”See you in court!”.

I ett nästa steg har Karlung valt att själv anmäla Bahnhof till Post- och Telestyrelsen för företagets ”ovilja att återuppta datalagringen”.

– Vi ska gå hela vägen till EU-domstolen, där vi är säkra på att vinna. Vi vill inte gömma oss, säger Jon Karlung i ett pressmeddelande.

”Strider mot grundläggande EU-rättigheter”

I sin anmälan vidhåller Karlung att den svenska lagstiftningen kring datalagring strider mot grundläggande fri- och rättigheter inom EU-rätten, vilket EU-domstolen ansåg gällande det europeiska datalagringsdirektivet.

Hela anmälan är skriven med förväntningen om att PTS ska driva ärendet vidare, och Karlung hoppas att den svenska lagstiftningen på så sätt ska prövas i rätten, vilket hittills inte gjorts.

Resultatet av den utredning som regeringen tillsatte kort efter att EU-domstolens ogitligförklarande av direktivet är det som både regering och PTS utgår från, och utredarens slutsats var entydigt att ”svensk lag gäller”.

Läs Karlungs anmälan i sin helhet här nedan:

Stockholm 8 juli 2014

Anmälan om brott mot lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation (LEK)

Bahnhof AB (Bahnhof) får härmed anmäla sig självt för brott mot skyldigheten att lagra trafikuppgifter enligt 6 kap. LEK.

Bahnhof upphörde omedelbart efter EU-domstolens dom den 8 april i år att lagra trafikuppgifter enligt de svenska reglerna om datalagring i 6 kap LEK. Enligt Bahnhofs uppfattning innebär EU-domstolens dom nämligen att även de svenska reglerna om datalagring strider mot grundläggande fri- och rättigheter inom EU-rätten.

Efter att först ha förklarat att man inte avsåg att ingripa mot operatörer som upphörde med datalagringen har Post-och telestyrelsen (PTS) numera förklarat att de svenska reglerna om datalagring ska följas. Bahnhof håller emellertid fast vid sin inställning att svensk lagstiftning strider mot grundläggande fri- och rättigheter inom EU-rätten. Bahnhof avser därför inte att påbörja datalagring igen. Bahnhofs ovilja att fortsätta datalagring kan av PTS inte betraktas på annat sätt än som ett lagbrott. Bahnhof vill få prövat om den svenska lagstiftningen om datalagring är förenliga med EU-rätten och anmäler sig därför självt för brott mot 6 kap. LEK. Som tillsynsmyndighet med uppgift att övervaka att reglerna i LEK efterföljs utgår Bahnhof från att PTS kommer att vidta åtgärder med anledning av denna anmälan.

Bästa hälsningar,
Jon Karlung, vd
Bahnhof

[source:https://www.bahnhof.se/press/press-releases/2014/07/08/anmaler-sig-sjalv-for-utebliven-datalagring ”Bahnhof”]

[related]Relaterat[/related][display-posts tag=”datalagringsdirektivet, dld” image_size=”thumbnail” order_by=”date” order=”DESC” posts_per_page=”5″]