Apple

Nyheterna i macOS Catalina — Nu kan du uppgradera

iTunes hamnar under kniven

Idag släppte Apple sitt senaste oper­a­tivsys­tem macOS Catali­na och nedan går vi igenom nyheter­na du inte får mis­sa.

iTunes går i graven

Apple har nu tag­it fram skalpellen och sty­ck­at upp iTunes till tre nya appar, Apple Music, Apple Pod­cast och Apple TV. Apple Pod­cast och Apple TV-appen till macOS Catali­na kän­ner vi igen oss i då det är upp­byg­g­da på lik­nande sätt som i våra iPhone och iPads. Från och med den förs­ta novem­ber kom­mer vi kun­na tit­ta på Apple TV+ via Apple TV-appen i macOS. Fram tills dess går det utmärkt att hyra filmer eller tit­ta på filmer som vi redan har köpt. När det kom­mer till säk­er­het­sko­pi­or av våra iOS-enheter så gjordes dessa tidi­gare i iTunes men nu när vi kop­plar in vår iPhone eller iPad till datorn så dyk­er dem upp som en enhet i Find­er och vi sköter numera allt därifrån.

Använd din iPad som extra skärm till datorn

Med Side­Car kan du nu kop­pla ihop din Mac med din iPad helt trådlöst och använ­da den som en extra skärm till datorn. Det går att båda utö­ka skär­men så du kan ha oli­ka innehåll på din Mac och iPad eller så går det även att spegla skär­men så sam­ma innehåll visas på båda skär­mar­na. Har du en iPad med stöd för Apple Pen­cil (och en pen­na) så kom­mer du kun­na göra anteck­ningar i doku­ment eller rita direkt via iPad i appar som illus­tra­tor med flera. Det­ta är ett rik­tigt trevligt till­skott som gör att vi snabbt och enkelt kan sign­era avtal eller snyg­ga till våra pre­sen­ta­tion­er med hjälp av Apple Pen­cil.

Vi kan förvänta oss fler appar i Mac App Store

Jäm­för vi App Store till iOS med Mac App Store så är skill­naden med innehåll påtaglig. Det­ta kom­mer det för­mod­li­gen bli ändring på nu då Apple har gjort det rel­a­tivt enkelt för utveck­lare att por­ta sina iOS-appar till macOS med hjälp av Mac Cat­a­lyst. Några appar och spel som vi kan förvän­ta oss att se är bland annat Asphalt 9, Twit­ter och Pos­tIt.

Apples egna appar får sig en uppdatering

Bilder får sam­ma behan­dling som i iOS 13 där vi bjuds på en trevli­gare över­sikt där bilder och videos blandas i oli­ka sto­ra fön­ster och videos bör­jar även automa­tiskt spelas vilket gör hela bib­lioteket lite mer levande. Apple har även för­bät­trat mask­inin­lärnin­gen vilket gör att större hän­delser som bröl­lop och födelseda­gar automa­tiskt ska­pas som ett minne. Har du som under­teck­nad ca 15 000 bilder så är det inte helt kul att sit­ta och tit­ta på fler­talet likadana bilder och numera döljs alla dub­blet­ter automa­tiskt.

Även Anteck­ningar har fått sig en ordentlig upp­da­ter­ing där vi nu kan göra mer avancer­ade sökningar och samtli­ga anteck­ningar pre­sen­teras på ett bety­dligt mer över­skådligt sätt än tidi­gare. Nytt är att det även går att dela map­par med anteck­ningar med en eller flera per­son­er.

Påmin­nelser har gjorts om från grun­den och vi kan numera tag­ga per­son­er i en påmin­nelse och näs­ta gång vi pratar via iMes­sage så får  vi en avis­er­ing om påmin­nelsen vi tidi­gare ska­pade. Det går även att bifo­ga bilagor till påmin­nelser och slå ihop oli­ka lis­tor som har ska­p­ats.

Safari får sig en ny start­skärm där vi har nya ikon­er och Siri ger nu förslag på sidor vi ofta besök­er eller bor­de gilla. Om vi går in på hem­si­da via vår iPad eller iPhone så dyk­er den även upp där i realtid så vi kan fort­sät­ta läsa på vår Mac istäl­let. Har du fått en länk skick­ad via iMes­sage till en hem­si­da av någon du kän­ner så ser du även den där och kan direkt bara klic­ka för att ta dig till sidan. Tit­tar vi på en video i en av tab­bar­na i Safari så kan vi nu klic­ka på den lil­la ljudiko­nen och väl­ja att få upp videon i pic­ture-in-pic­ture-läge. Safari kom­mer numera även var­na använ­daren om ett svagt lösenord används och det går då i sam­ma veva att få ett förslag på lösenord som man kan byta till.

I mail-appen kan du nu block­era avsän­dare så deras mail direkt fly­t­tas till pap­per­sko­r­gen och det går även att avs­lu­ta prenu­mer­a­tioner direkt i appen och det går även att tys­ta mailkon­ver­sa­tion­er.

Håll koll på hur länge du sitter vid datorn

Den pop­ulära funk­tio­nen Screen Time har hit­tat in i datorn och nu kan vi se exakt hur myck­et tid vi spender­ar fram­för skär­men och även läg­ga in begrän­sningar för speci­fi­ka appar eller webb­platser. Har du famil­jedel­ning aktiver­at så kan du även styra hur myck­et tid bar­nen ska få sit­ta vid datorn och vil­ka appar och sidor de ska få vara inne på och hur länge.

Hitta hittar in i macOS Catalina

Ni som har upp­dat­er­at till iOS 13 har redan märkt att Hit­ta min iPhone har gjorts om helt och het­er nu istäl­let Hit­ta. Här kan vi leta efter våra bort­tap­pade enheter, låsa dem och även se var våra vän­ner och familj befinner sig. Sam­ma funk­tion­alitet har nu kom­mit till macOS Catali­na och något som är helt nytt är att vi nu kan hit­ta vår bort­tap­pade Mac även om den är offline och i viloläge. Det hela funger­ar genom att datorn skickar ut en Blue­tooth-sig­nal som snap­pas upp av andra Apple-enheter som är i närheten och posi­tio­nen skickas sedan till iCloud helt krypter­at och det går då att se vart datorn befinner sig.

Apple Watch blir mer integrerad med macOS Catalina

Vi har sedan tidi­gare kun­nat låsa upp vår Mac med hjälp av klock­an genom att helt soni­ka bara väc­ka datorn ur sitt viloläge. Nu kom­mer klock­an kun­na hjäl­pa oss ännu mer då vi numera kan dubbelk­lic­ka på den avlån­ga sidok­nap­pen på Apple Watch för att aut­en­tis­era på Mac. Det bety­der att vi nu med hjälp av klock­an kan se alla lösenord som är spa­rade i Safari, god­kän­na instal­la­tion­er av nya appar och låsa upp lås­ta anteck­ningar med klock­an.

Summering:

Apple vis­ar ännu en gång vilket starkt ekosys­tem de har genom att inte­gr­era allt fler av sina andra pro­duk­ter i macOS. Att vi nu utan extern mjuk­vara kan kop­pla ihop vår iPad med en Mac och ha som extraskärm eller använ­da för att illus­tr­era eller göra anteck­ningar i doku­ment är rik­tigt trevligt. Likaså att vi kan aut­en­tis­era allt fler sak­er med hjälp av Apple Watch. Den röda trå­den 2019 från Apples sida är helt klart tjän­ster där vi har sat­snin­gen med Apple Arcade där vi kan spela spel på Apple TV, iOS-enheter och Mac-dator­er, Apple TV+ där vi kan tit­ta på Apples egna pro­duk­tion­er och Apple Music där vi kan ström­ma musik. Att sty­c­ka upp iTunes var det rät­ta att göra då pro­gram­met kän­des både tungt, rörigt och förål­drat.

Systemkrav:

  • Mac­Book — tidigt 2015 eller senare
  • Mac­Book Air — mit­ten av 2012 eller senare
  • Mac­Book Pro — mit­ten 2012 eller senare
  • iMac — sent 2012 eller senare
  • iMac Pro — funger­ar på samtli­ga mod­eller
  • Mac Pro — senare 2013
  • Mac Mini — sent 2012 eller senare

https://youtu.be/vBmFJqHVmhg

 

Kommentarer