Nyheter

Nytt koncept på vikbar telefon från Samsung

Samsung viker sig inte

Sam­sung har tam­pats län­gre än vad de troligtvis önskat med att få ut sin Sam­sung Galaxt Fold, Fold drogs med barn­sjuk­do­mar som fick den att bok­stavli­gen ram­la sön­der i hän­der­na på test­per­son­er­na. Men efter att Sam­sung gjort om kon­struk­tio­nen på tele­fo­nen så är den nu ute. Det här verkar inte ha fått Sam­sung att tap­pa glö­den för att fort­sät­ta utveck­la vikbara tele­fon­er. Igår så lanser­ade de ett nytt kon­cept på hur fokus skulle lig­ga mer på att ha en yta för att betrak­ta och en yta för att arbe­ta på och i sam­band med det visades ett kon­cept på tele­fon som viks på mit­ten upp.

Om det här blir verk­lighet eller inte åter­står att se men kon­ceptet ser onek­li­gen intres­sant ut i värld där notis­er tar allt mer av vår upp­märk­samhet.

Video via: 9to5mac

Kommentarer