Nyheter

Nytt tillstånd skvallrar om Space X planer

Kräver snabb hantering för att hålla tidtabellen

SpaceX ansök­er om till­stånd hos FCC för att kun­na plac­era ut upp till en miljon radiomot­ta­gare på Jor­den till bolagets plan­er­ade nätverk av bred­bandssatel­liter för sitt pro­jekt Star­link.

Redan för­ra året fick SpaceX till­stånd av FCC att skju­ta upp 11 943 satel­liter i låg omlopps­bana runt Jor­den. I en ny ansökan från ett sys­ter­bo­lag, SpaceX Ser­vices begär man nu till­stånd för radiomot­ta­gare som ska kom­mu­nicera med bolagets satel­lit­nätverk.

En tales­per­son för FCC bekräf­tade för hem­si­dan ArsTech­ni­ca på månda­gen att SpaceX läm­nade in ansökan den 1 feb­ru­ari i år.

Enligt FCCs regler måste 50 pro­cent av satel­liter­na vara i drift inom sex år från god­kän­nan­det av ansökan och resterande inom nio år, såvi­da inte bolaget ges dis­pens.

Även om den senaste ansökan bara fokuser­ar på den amerikan­s­ka mark­naden, så planer­ar SpaceX att lansera Star­link glob­alt. Före­tas­get har inte gett något datum för när de kan kom­ma att lansera tjän­sten men i en kom­men­tar till Reuters i okto­ber 2018 hade de som mål att ha tjän­sten till­gäng­lig år 2020, så de verkar fort­farande hål­la tid­spla­nen.

Käl­la ArsTech­ni­ca

Kommentarer