Skrivet den 29 April 2019 kl 13:20 av NyheterComments Off on Oled+ — är det en grej? Vi provar Philips nya flaggskepp661

Oled+ — är det en grej? Vi provar Philips nya flaggskepp
Upplyst artikel

Philips varumärke på TV-mark­naden har en allde­les speciell ställ­ning. Deras Amb­light-teknik som så mån­ga av oss har svårt att vara utan gör att de inte alltid behöver lev­er­era på annat håll.

Med Philips 903 OLED+ går de all in och vill visa att man är lite bät­tre än resten av TV-bran­schens OLED-vari­anter. Med undan­tag av Sam­sung har just OLED bliv­it syn­onymt med bäs­ta bild och fram­förallt bäs­ta kon­trast och svär­ta. Det­ta genom att pixlar­na stängs av helt för att visa just svär­ta.

Först och främst innehåller Philips 903 OLED+ andra uppla­gan av före­tagets bild­chip P5. Det är en del av Plus:et. Alla teves i den prisklassen har dock rätt så hårt arbe­tande bild­chip med oli­ka tekniker för att göra bilden fan­tastisk. 903 är inget undan­tag.

Bilden blir knivskarp och härlig men då upp­står i stäl­let prob­lemet att käll­ma­te­ri­alet vi tit­tar på ofta inte når upp till vad teven kan lev­er­era vilket bety­der att vi ser varen­da skarv i TV-spe­lens värl­dar på ett sätt vi inte gjorde innan. Sit­ter vi och tit­tar på allt det mate­r­i­al som inte är nyin­spelad i högs­ta upplös­ning så mis­sar vi inget som ser kon­stigt ut där heller. Till exem­pel skill­naden på inspelat och datoranimer­at mate­r­i­al i alla de sci­ence fic­tion-serier vi plöjt igenom. Det kan vi dock inte klan­dra tv-tillverkar­na för utan det är bara något att förhål­la oss till.

Vad vi dock skulle vil­ja skic­ka till­ba­ka är att varen­da ljuskäl­la reflek­teras till­ba­ka i skär­men på ett täm­li­gen aggres­sivt sätt. Det är fördel skymn­ing för den här teven.

Ambilight

Men det är ju ock­så i mörk­er som en Philips gör sig bäst. Ambi­light är USP:en och den här teven lev­er­erar på den punk­ten. Det lyser upp härligt på sidor­na och uppåt. För var­je ny årsmod­ell hit­tar de på nya roli­ga sätt att leka med lam­por­na och nu kan vi exem­pelvis väl­ja oli­ka flag­gor att pro­jicera bakom teven i stäl­let för att anpas­sa sig till det som visas för stun­den. Dessvärre har de tag­it bort möj­ligheten till fyr­sidig Ambi­light sedan ett par år till­ba­ka. Antagli­gen för att de fles­ta har sina teves på bänken i stäl­let för upp­sat­ta på väggen. Just den­na teven gör sig bäst på bänken på grund av det den sista delen av vad de menar är OLED+

Ljudet

Ljudet lev­er­eras genom den inbyg­g­da sound­bar som hela tevens under­del består av. Mär­ket på den är i sin tur Bow­ers & Wilkins och det är ett samar­bete som de verkar mäk­ta stol­ta över. Om den här lös­nin­gen är att före­dra beror dels på hur du kan plac­era teven design­mäs­sigt. Det ser bät­tre ut att sät­ta den på en matchande tv-bänk än att hän­ga den på väggen. Ljud­mäs­sigt slår den alla inbyg­g­da tv-hög­ta­lare vi tes­tat men den kom­mer inte ikapp en dedik­er­ad bety­dligt tjockare Sound­bar när det kom­mer till filmer och tv-serier där det skjuts och är allmänt omoraliskt och det skall åter­spe­glas i ljudet.

Vill du ha lik­nande tv-mod­ell men utan Sound­bar finns 803.

Android TV

Även om deras nav­i­ga­tion­ssys­tem har bliv­it bät­tre sedan de imple­menter­ade Android TV är det inte ett jät­teroligt gränss­nitt. Täm­li­gen platt och fort­farande kunde det var­it lite snab­bare. Fördel är dock den inbyg­g­da Chrome­cast som Android TV ger.

Sammanfattning

Allt som allt är valet täm­li­gen enkelt. Vill du ha Ambi­light eller inte, om svaret är ja så är frå­gan om du vill ha den bäs­ta bilden en sådan TV kan upp­bå­da. Om svaret är ja så är det sedan bara att väl­ja mel­lan 903 och 803 beroende om du behöver bät­tre inbyg­gt ljud eller inte.

Observera dock priset. Det rek­om­mender­ade priset är bety­dligt lägre för 803 men just nu verkar pris­er­na gå ner och 903 har min­skat bety­dligt i pris bara under tiden vi gjorde recen­sio­nen.

Pris: Just nu 21 990 kro­nor som bil­li­gast hos bland annat Neton­net (Spon­srad länk).

Detaljer

 • Namn: Philips 65OLED903
 • Typ: 4K AMOLED
 • Stor­lek: 65 och 55 tum.
 • HDR: HDR10, HLG
 • Sys­tem: Android TV
 • VESA: 300x300mm
 • Ljusstyr­ka: 900 cd/m2
 • Upp­da­ter­ings­frekvens 120 Hz
 • Färg­er: Svart & Sil­ver
 • Sta­tiv: Föl­jer med bor­dssta­tiv men inte till vägg.
 • Djup: 50,3 mm (utan sta­tiv)
 • Höjd: 876,5 mm (utan sta­tiv)
 • Vikt: 31.4 kg.
 • Mot­tagn­ing: DVB‑T (mark­sänd dig­i­tal-TV), DVB‑C (dig­i­tal kabel-TV), DVB‑S (satel­lit-TV), DVB-T2 (mark­sänd dig­i­tal-TV, 2:a gen.), DVB-S2 (satel­lit-TV, 2:a gen.), CI+, CI/­CA_­mod­ul-stöd.
 • HDMI: 4 st HDMI 2.0.
 • Övri­ga ingån­gar: S/PDIF, Hör­lur­sut­gång, Kom­po­nent In, USB 2.0.