Nyheter
Foto: Josh Sullivan

Oljeindustrin inte längre välkommen att annonsera i The Guardian

Britterna sätter ner foten

Väl­renom­mer­ade The Guardian kom­mer inte län­gre acceptera annonser från olje- och gasin­dus­trin.

Som ett led i The Guardians arbete att min­s­ka sin påverkan på miljön har man tag­it beslut om att inte län­gre acceptera annonser från bolag som sysslar med olja och gas.

Man har även rap­porter­at om hur dessa bolag lob­bar hårt mot tuf­fare miljöla­gar och försök­er förvri­da san­nin­gen, pre­cis som tobaks­bo­la­gen en gång i tiden gjorde.

Mån­ga av annon­skam­pan­jer­na har dock inte hand­lat om att gas och olja i sig utan om förnyelse­bar ener­gi och hur bra man är på det sam­tidigt som man fort­sät­ter investera tungt i fos­silt bränsle.

Den typen av “green­wash­ing” vill allt­så inte The Guardian vara en del av.

The Guardian var den tid­nin­gen som avs­lö­jade det utbred­da dig­i­talt spi­oneri som amerikan­s­ka myn­digheter sysslade med där Edward Snow­den var käl­la.

Bildlänk (CC).

 

Kommentarer