Android

OnePlus lyckas väl som hörlurstillverkare

OnePlus Bullets Wireless 2 är våra nya referenslurar

När One­Plus Bul­lets Wire­less 2 lanser­ades i sam­band med One­Plus 7 Pro gick de lite under radarn. One­Plus skick­ade vis­serli­gen ut ett sep­a­rat pressmed­de­lande och man pratade varmt om dem, men den dagen var det en mobil­tele­fon allt­ing hand­lade om.

Det var synd för dessa hör­lu­rar förtjä­nar inte att ham­na i sky­mun­dan av något. Lut­trade av mobiltil­lverkares försök att lansera sido­pro­duk­ter sam­tidigt med allde­les för myck­et buzz­words hade vi inga förvänt­ningar när vi stop­pade in dem i öro­nen.

Ack så fel vi hade. Men först låt oss diskutera kon­struk­tio­nen. One­Plus Bul­lets Wire­less 2 är av typen trådlösa hör­lu­rar med rätt så myck­et tråd. Dessu­tom av in-ear-for­mat. Eventuell fördel att de hänger ner från nack­en om vi skulle tap­pa dem har vi inte kun­nat pro­va då de sit­ter som om de var for­mgjut­na just för våra öron. Men upplägget har klar fördel när vi tar ut dem ur öro­nen, “klickar” ihop dem med hjälp av de båda öron­snäck­o­r­nas mag­neter och sedan låter dem hän­ga som ett hals­band. Musiken pausas automa­tiskt när de sätts ihop. Enda nack­de­len är väl den förhöj­da nördim­a­gen eller ser det ut som att du går runt med någon form av hjälpmedel för ned­satt hörsel. Det här är hör­lu­rar för dig som pri­or­it­er­ar fan­tastiskt ljud oavsett tillfälle fram­för hur du ser ut på galamid­da­gen.

Vi har de tra­di­tionel­la ljud­kon­troller­na med hjälp av knap­par på mikro­fo­nen. Tyvärr finns det ingen sekundär-mikro­fon för att sål­la ut bak­grund­sljud så de är lika dåli­ga att pra­ta med utomhus för mot­parten som allt­ing annat på mark­naden nu. En sista sak vi sak­nar är sen­sor­er på öron­snäck­o­r­na så vi kan byta låt enkelt utan att fib­bla med kon­troller­na på slad­den.

Men hade vi haft det hade vi antagli­gen inte haft det här ljudet för det fash­ion­abla priset av endast 1100 kro­nor.  För vilket ljud. Det är fak­tiskt så nära per­fek­tion vi kom­mer i en värld där Spo­ti­fys kom­primer­ing­steknik sät­ter begrän­sningar­na. In-Ear ger en stor fördel och att pass­for­men sluter helt tätt på ett sätt som vi inte var­it med om tidi­gare i sam­man­hanget hjälper så klart till ock­så men man har fått till en bal­ans mel­lan bas, diskant och mel­lan­reg­is­ter som gör oss helt var­ma inom­bor­ds.

Stöd för Qual­comms aptX HD gör fins­makar­na gla­da. Det ökar band­bred­den med näs­tan det dub­bla över för­ra mod­ellen och mån­ga av konkur­renter­na. aptX HD stöds av av One­Plus 7 Pro, flag­gskep­pen från Huawei med flera men exem­pelvis inte av Sam­sungs mobil­er.

Bat­ter­i­ti­den är runt 10 tim­mar. Laddning går som en dans via USB‑C och de fylls på runt 20 minut­er. De stöd­jer flera enheter sam­tidigt och du ändrar genom att dubbel­tryc­ka på av/på-knap­pen.

Sammanfattning

Bät­tre ljud än så här får du inte runt 1 000-lap­pen men inte heller om du dub­bler­ar pen­ningar­na. Men då måste du ock­så acceptera kon­struk­tio­nen och In-Ear-lös­nin­gen och fysiska knap­par till allt.

Specifikationer

  • Namn: One­Plus Bul­lets Wire­less 2
  • Tillverkare: One­Plus
  • Typ: In-Ear-hör­lu­rar
  • Pris: Ca 1100 kro­nor
  • Blue­tooth: 5.0.
  • Band­bredd: 576kbps via aptX HD.

Reklam: Beställ One­Plus Bul­lets Wire­less 2 hos Web­hallen

https://youtu.be/jcyn2gzUSmI

Kommentarer