Nyheter

Öppet brev motsätter sig Anti-LGBTQ lagar

Runt om i USA

Över 40 före­tag i USA har skriv­it under ett öppet brev som vän­der sig mot förslag på lagar som inskränker på LGBTQ-rät­tigheter i USA.

Fler­talet större tech-före­tag har skriv­it under brevet som är hop­skriv­et av Human Rights Cam­paign.  Brevet pub­licer­ades på ons­da­gen 12/3–20 och tryck­er på hur lagar­na kan kom­ma att påver­ka per­son­al inom före­ta­gen neg­a­tivt. Det är inte förs­ta gån­gen som flera av Tech­före­ta­gen tar en aktivt stånd­punkt i de här frå­gor­na, Apple har, särskilt under Tim Cooks led­ning, arbe­tat hårt för att stär­ka rät­tigheter­na gäl­lande LGBTQ

“These bills would harm our team mem­bers and their fam­i­lies, strip­ping them of oppor­tu­ni­ties and mak­ing them feel unwel­come and at risk in their own communities,”…“As such, it can be exceed­ing­ly dif­fi­cult for us to recruit the most qual­i­fied can­di­dates for jobs in states that pur­sue such laws, and these mea­sures can place sub­stan­tial bur­dens on the fam­i­lies of our employ­ees who already reside in these states.”

Före­ta­gen är AEO Inc., Airbnb, Amal­ga­mat­ed Bank, Ama­zon, Amer­i­can Air­lines, Apple, Asana, Inc., AT&T, Bay­er US LLC, Ben & Jer­ry’s, Cap­i­tal One, Corn­ing Incor­po­rat­ed, CSAA Insur­ance Group, Dow Inc., Drop­box Inc., East­ern Bank, Google, Hilton, IBM Corp., IKEA North Amer­i­ca Ser­vices, LLC, Instacart, Levi Strauss & Co., Lush Fresh Hand­made Cos­met­ics Lyft Inc., Mar­riott Inter­na­tion­al, Mass­Mu­tu­al, MicrosoftMobi­lize, Nike, Inc., Pay­Pal, Sales­force, Sun­Life, Sus­tain­able Food Pol­i­cy Alliance, Tech­Net,Tril­li­um Asset Man­age­ment, Uber, Unilever Unit­ed States. (tech­före­ta­gen i fet­stil)

Apple har sedan tidi­gare en sida, vår störs­ta styr­ka, dedik­er­ad till hur vik­tig den­na frå­gan är för dem.

Kommentarer