Android

Oppo visar upp kamera under displayen

Var?

Mobil­tele­fontil­lverkaren Oppo vis­ar upp det vi alla har vän­tat på. En kam­era under dis­playen. Under den senaste tiden har mobiltil­lverkare näs­tan tävlat mest uppfinningsri­ka sätt att göm­ma fron­tkam­er­an. Allt från flär­par, hål och mekaniska pop­up-kameror

Men Oppo har nu allt­så visat upp det tillvä­gagångssätt som alla andra tillverkare gjort halvdåli­ga lös­ningar på. Det är Oppos VP Bri­an Shen som delat ett klipp på wei­bo som vis­ar upp vad som är en flärp, hål och pop­up-kam­era-fri tele­fon.

Shen säger att det­ta fort­farande är teknolo­gi som är under utveck­ling och att ingen teknolo­gi blir per­fekt direkt.

“At this stage, it’s dif­fi­cult for under-dis­play cam­eras to match the same results as nor­mal cam­eras, there’s bound to be some loss in opti­cal quality,”.“But, no new tech­nol­o­gy jumps to per­fec­tion right away.”

Så när det­ta kan bli aktuellt är fort­farande oklart, men framti­den ser onek­li­gen ut att vara både flärpfri och hål­fri.

Via: Engad­get

Kommentarer