Nyheter

Organisera med iPhone

Organisera med iPhone

Foto: Peter Kroon

iPhone är den förs­ta tele­fo­nen med stor skärm och pro­gram som går att använ­da smidigt och snabbt. Vi vis­ar dig vil­ka pro­gram som föl­jer med och fram­förallt hur de används om du vill använ­da tele­fo­nen för att organ­is­era ditt liv. Men ock­så de fan­tastiska möj­ligheter som finns med ned­lad­dade pro­gram från App Store.

Att iPhone är en musik­mo­bil utan mot­sty­cke är ingen hem­lighet. Men det kan ock­så vara en rik­tigt pro­duk­tiv liten sak för att organ­is­era ditt liv. Från bör­jan föl­jer det med fyra sty­ck­en bra pro­gram och ett min­dre bra som till­sam­mans ska­par grun­den för iPhone som organ­i­sa­tions- och kom­mu­nika­tionsverk­tyg. 

Dessa är Kalen­der, Kon­tak­ter, Anteck­ningar, Mail och Safari. Som före­teelse är inget av det här särskilt unikt men som van­ligt när det kom­mer till iPhone är det hel­heten och enkel­heten samt synkro­nis­er­ing med datorn, som bara funger­ar, som gör att just iPhone tar planer­ing av vardag och jobb till en helt ny nivå. 

Vi utgår från iPhone i den här artikeln men så gott som alla funk­tion­er vi skriv­er om funger­ar ock­så med iPod touch så länge du är upp­kop­plad mot ett trådlöst nätverk. 

Synkronisering 

Alla uppgifter på din iPhone såsom kalen­der­hän­delser, kon­tak­ter, bok­märken och mejlkon­ton kan synkro­nis­eras med hjälp av iTunes. Anteck­ningar går däre­mot inte att syn­ka och det är en av de få sto­ra nack­de­lar­na med iPhone. Det bäs­ta sät­tet att ta en anteck­n­ing som du vill ha in i datorn är idag att fak­tiskt skic­ka ett mejl till dig själv. Synkro­nis­er­ar du via iTunes måste du se till att du kop­plar in din iPhone till datorn var­je gång du gjort en ändring, oberoende av om ändrin­gen är gjord i datorn eller i iPho­nen. Synkro­nis­er­ing mot iTunes går så klart bara att göra på en dator. 

Alter­na­tivet är MobileMe, en abon­ne­mangs­baser­ad tjänst som utöver myck­et annat möjlig­gör synkro­nis­er­ing av alla uppgifter trådlöst över mobil­nätet. Inom max 15 minut­er efter det att en ändring är gjord i kalen­dern eller adress­bo­ken på en enhet är det ock­så ändrat på alla andra enheter som är ihop­kop­plade via MobileMe. Mis­sa inte vår sto­ra MobileMe-artikel för mer om vad du får via den tjän­sten.

iPhonekalenderKalender 

I Kalen­der-pro­gram­met har du möj­lighet att visa dina göromål via månad, dag och lista. Väl­jer du månad så får du en överblick över aktuell månad och de dagar då du har något inbokat mark­eras med en liten punkt under datumet. Exakt vad du har att göra en viss dag ser du strax under datumvyn. Du kan enkelt byta månad med hjälp av pil­sym­bol­er­na till höger och vän­ster om aktuell månad. Vill du ha en mer detaljrik speciell dag tap­par du på Dag längst ner och sam­ma principer om nav­iger­ing gäller här med pilar­na längst upp. Det tred­je vis­ningsalter­na­tivet är något som vi sak­nar i kalen­dern i Mac OS X, det är att att få upp alla göromål i datu­mord­ning efter varan­dra. Under månad- och lista-vyn kom­mer du alltid till­ba­ka till dagens datum genom att tap­pa på Idag längst ner till vän­ster. 

För att läg­ga till något är det plus-teck­net längst upp till höger som gäller och här får du ange vad det är du skall göra, om det är på någon speciell plats, datum och tid­punkt, huru­vi­da det upprepar sig, om du vill ha en påmin­nelse och i så fall när samt i vilken kalen­der den skall finnas i. Du kan ock­så skri­va en anteck­n­ing om aktiviteten. En grej som inte bör under­skat­tas när det är portkoder inblandade. För att ändra eller radera en redan införd aktivitet tryck­er du på den och sedan Ändra-iko­nen längst upp till höger. 

Har du din kalen­der uppde­lat i flera oli­ka såsom Pri­vat och Arbete kan du sep­a­r­era dessa genom att tryc­ka på kalen­der-iko­nen längst upp till vän­ster i huvud­fön­stret. Du kan emeller­tid inte ska­pa nya sådana kalen­drar direkt från tele­fo­nen utan du måste göra det via kalen­der­pro­gram­met iCal på Mac eller Out­look om du använ­der Win­dows. 

iPhoneadressbokKontakter 

Kon­tak­ter är grun­den i all kom­mu­nika­tion och det är få mobil­er som klarar av en diger kon­tak­tlista, iPhone har inte det prob­lemet, att ta ett fin­ger och snabbt dra uppåt eller nedåt och snabbt släp­pa och sedan se hur iPhone skrol­lar igenom alla dina kon­tak­ter av sig själv är en fröjd att se, lägg fin­gret på skär­men och skrol­lan­det stan­nar direkt. Även om det är ett smidigt sätt att nav­ig­era i lis­tor­na har du även hela alfa­betet på höger­si­dan och genom att väl­ja vilken bok­stav du skall sortera på ham­nar du direkt under de namn som huser­ar där. Vill du sortera på ett annat sätt än du gör nu, till exem­pel byta från förs­ta bok­staven i för­nam­net till efter­nam­net ställer du in det under Inställ­ningar i huvud­menyn. Du har ock­så ett sök­fält längst upp för att direkt söka efter nam­net men oftast går det fak­tiskt snab­bare att göra det via bok­stavs­lis­ten. 

Genom att tap­pa på nam­net får du upp alla uppgifter som du har på den per­so­n­en, du kan ändra, läg­ga till eller ta bort något genom att tap­pa på Ändra längst upp till höger. Vill du läg­ga till helt nya fält såsom smek­namn, avdel­ning eller födelsedag har du möj­lighet att göra det via Lägg till fält längst ner i Ändra-menyn. Vill du göra någon till favorit (du har en favorit­sek­tion under Tele­fon-delen) gör du det längst ned i kon­tak­ten, där har du ock­så en ikon för att skic­ka ett SMS till per­so­n­en. 

Pre­cis som med Kalen­dern kan du gå till­ba­ka ett steg genom att tap­pa på iko­nen längst upp till vän­ster och därmed sortera efter de indel­ningar som du gjort, i det­ta fal­l­et grup­per. 

iPhonewebblasareSafari 

Apples mobil­vari­ant av web­bläsaren Safari var den förs­ta web­bläsare som visade hela webb­si­dor i stäl­let för speciel­la mobil­vari­anter. Det­ta genom att för­min­s­ka hela webb­si­dan så att den får plats i det lil­la fön­stret. Givetvis är det omöjligt att läsa vad som står på webb­si­dan men det är där det magiska med Apples mul­ti-touch kom­mer in. Sätt två fin­grar på skär­men och dra ifrån varan­dra och du zoomar in, gör mot­satt rörelse och du zoomar ut. Men vi gillar bäst att sur­fa runt genom att dubbeltap­pa. Är det ett textsty­cke vi vill läsa så tap­par vi bara snabbt två gånger på det och iPhone zoomar in per­fekt runt det sty­ck­et. Sam­ma sak med bilder. Bilder kan för övrigt sparas genom att du tap­par på en bild, håller kvar fin­gret några sekun­der, varpå det kom­mer det upp en frå­ga om du vill spara bilden. Bilder­na sparas på sam­ma ställe som dina foton. 

Gränss­nit­tet i Safari baser­at på sam­ma logik som de andra pro­gram­men med små ikon­er längst ner och i det­ta fal­l­et har du en Fram- och en Bakåt-knapp, ett Plus-teck­en för för att mejla sidan till någon, bok­mär­ka i Safari eller direkt i huvud­menyn, en ikon för att kom­ma åt redan spa­rade bok­märken samt en ikon för att visa akti­va Safari-sidor som du ännu inte stängt. Safari kan ha igång åtta sty­ck­en sidor innan pro­gram­met säger stopp. 

Du skriv­er in adressen längst upp, och till vän­ster om den har du en sök-ikon som tar dig till Google-sök, och till höger en knapp för att lad­da om sidan. 

iPhonemailMail

Om kalen­dern och adress­bo­ken gör iPhone till en tele­fon som är före allt annat, är det mejl-pro­gram­met som gör att de andra troli­gen aldrig kom­mer att kom­ma ifatt. Det är snabbt, enkelt och lät­töver­skådligt och därmed kan du fak­tiskt hantera alla dina mejl härifrån. Vi tyck­er själ­va att det kan vara skönt att slip­pa ta med sig datorn vart vi än går och ändå ha full koll på mejl som tril­lar in. 

När du star­tar Mail ham­nar du allt som oftast i din Inko­rg och där läs­er du dina med­de­lande genom att tap­pa på dem en gång. Väl där kan du fly­t­ta, radera, svara samt vidare­be­for­dra dem. Det­ta gör du genom de små ikon­er­na längst ner. Genomgående var du än befinner dig i Mail har du en fyrkantig ikon med en pen­na i, tap­pa på den och du skriv­er ett nytt mejl. Här kan du anti­n­gen direkt skri­va in adressen till den du vill skic­ka eller tryck på plus-teck­net för att väl­ja från adress­bo­ken. Kom ihåg vårt tips från för­ra num­ret: Om du vill slip­pa skri­va .se så håller du bara kvar fin­gret på punkt-sym­bol­en för att få upp ett val med bland annat .se. 

Vill du radera eller fly­t­ta flera med­de­landen sam­tidigt tryck­er du på Ändra längst upp till höger och sedan tap­par du en gång på de med­de­landen du vill göra något med. Välj därefter Radera eller Fly­t­ta längst ner. Vill du bara radera ett med­de­lande sveper du med fin­gret horison­tellt över med­de­landet och en Radera-ikon kom­mer fram. 

Du kan inte bifo­ga någon bild direkt härifrån. Vill du göra det måste du gå via Bilder i huvud­menyn. 

Har du flera mejl-kon­ton eller map­par kom­mer du åt dem genom att tap­pa på brevlå­dor längst upp till vän­ster 

iPhoneantackningarAnteckningar 

Det­ta är pro­gram­met som man lätt kan få upp­fat­tnin­gen av att Apple glömde. Grund­funk­tio­nen är täm­li­gen enkel, att skri­va ned något. Men det är ock­så allt som går. Du kan inte skic­ka dem till någon annan enhet, varken andras eller din egen. Lägg till en ny anteck­n­ing genom plus-teck­net och läs eller redi­g­era en redan exis­terande genom att tap­pa på den. Sor­terin­gen av dina anteck­ningar sker efter när du ändrade dem senast, inte efter skapelse­da­tum.

Organisera mera

Utöver de pro­gram­men som föl­jer med din iPhone finns det ett gäng som ger organ­iseran­det ytterli­gare en dimen­sion. Pre­cis som näs­tan alla pro­gram som du kan lad­da hem från App Store tillför de ett stort värde för en rel­a­tivt liten peng och vis­sa är till och med gratis. 

När du skriv­er in länkar­na i din web­bläsare kom­mer iTunes att star­ta automa­tiskt och ta dig till pro­gram­mets sida på App Store. 

iPhone1pass1Password Gratis (eng) 

Pro­gram­met som låter dig springa runt med alla dina koder, pinkoder och bankkon­ton i tele­fo­nen, det enda som krävs är två sak­er: 1. Kom­ma ihåg huvud­ko­den; 2. Kom­ma ihåg att inte dela med sig av den till någon. Med 1Password kom­mer du att bli en sådan där typ som fak­tiskt kom­mer ihåg sina kon­ton­um­mer vid bankbesöken. Pre­cis som med Things gör sig pro­gram­met bäst till­sam­mans med Mac-ver­sio­nen av sam­ma pro­gram. 

Lad­da hem via App Store

 

iPhoneclock

Clock 7 kronor (eng) 

Vi fort­sät­ter med enkla men geniala pro­gram. Clock vis­ar hur myck­et klock­an är och den gör det med bravur. Sto­ra vis­are och svart bak­grund. Ja ni förstår var­för vi gillar det här pro­gram­met, du kom­mer aldrig mer bli blän­dad av din iPhone när du vak­nar klock­an 03.54 och undrar hur länge det är tills den fan­tastiska väckark­lock­an går igång. Clock kan göra så att tele­fo­nen inte går i vila vilket är effek­tivt om du har den på laddning sam­tidigt. 

Lad­da hem via App Store

 

iPhonethingThings 75 kronor (eng) 

Vi tog upp Things även i för­ra num­ret och med störs­ta san­no­likhet lär vi göra det igen. Så myck­et bety­der det­ta lil­la pro­gram för oss. En avancer­ad To- Do-lista som kan använ­das till just det men ock­så att dela in göromålen i pro­jekt, dagar, måste-göras-någon-dag men fram­förallt synkro­nis­eras det med sam­ma pro­gram på datorn och helt plöt­sligt är livet så myck­et mer organ­is­er­at. 

Lad­da hem via App Store

 

iPhoneresisthlmRes i STHLM gratis (sv) 

För alla som befinner sig i Stock­holm, oberoende av om det är som bofast eller på resande fot, är Res I STHLMovärderligt. Utöver rese­planer­aren och realtidsin­for­ma­tion använ­der pro­gram­met den inbyg­g­da GPS-enheten i iPhone 3G och låter dig hit­ta den busshållplats eller tun­nel­banes­ta­tion som är när­mast för stun­den. 

Lad­da hem via App Store

 

 

iPhoneweekWeek 7 kronor (sv) 

I Sverige är vi världsmästare på att pra­ta om veck­or och är du som vi som inte använ­der kalen­drar med veck­o­r­na inskriv­na är pro­gram­met Vec­ka helt ovärderligt. Inte nog med att det vis­ar vilken vec­ka det är, det går ock­så att väl­ja en dag när som helst på året och därmed få upp vilken vec­ka den till­hör. Enkelt men ack så smart. 

Lad­da hem via App Store

 

 

iPhoneistranslateiTranslate Gratis (eng) 

Över­sät­ter mel­lan en rad oli­ka språk inklu­sive sven­s­ka. Kräver upp­kop­pling mot nätet för att fungera. Över­sät­tningar­na blir säl­lan per­fek­ta men det lär dig garan­ter­at att bestäl­la en öl eller två. Eller förhand­la fram ett fred­sav­tal för den delen, pro­gram­met baseras näm­li­gen på Google Trans­late (translate.google.com) som i sin tur tag­it hjälp av Förenta Nation­er­nas doku­men­tarkiv för att sam­la in ord. 

Lad­da hem via App Store

iTranslate Plus 7 kronor (eng) 

iTrans­late Plus gör sam­ma sak som van­li­ga iTrans­late men är fritt från reklam. 

Lad­da hem via App Store

iPhonefilesFiles 44 kronor (eng) 

Fixar det som bor­de föl­ja med iPhone och iPod touch: att föra över, och visa, doku­ment och bilder. För att föra över fil­er krävs att både din dator och din iPhone eller iPod touch är upp­kop­plade på sam­ma trådlösa nätverk, att tit­ta på fil­er­na kräver dock ingen upp­kop­pling. Då det kan vara krång­ligt med oli­ka filtyper gör du bäst i att läsa instruk­tion­er­na extra noga för just det­ta pro­gram. 

Lad­da hem via App Store

Files Lite Gratis (eng) 

Files Lite är begrän­sat till 200 MB, det blir en hel del doku­ment det ock­så. 

Lad­da hem via App Store

iPhoneambAmbiance 7 kronor (eng) 

Planer­ing kräver utvi­lat sinne och finns det något som gör en så utvi­lad som att som­na till reg­nljud? Men kom­mer du inte från Borås som är Sveriges reg­ni­gaste stad så kan Ambiance hjäl­pa till. Med det pro­gram­met kan du väl­ja upp till tre oli­ka ljudin­spel­ningar sam­tidigt. Kyparn, kan jag få lite åska och regn tack? 

Lad­da hem via App Store

 

 

iphoneboxBox Gratis (eng) 

Box.net är en tjänst som möjlig­gör lagring av fil­er på Inter­net. Pro­gram­met med sam­ma namn gör, att du kom­mer åt fil­er­na från din iPhone eller iPod touch. 

För att det skall fungera måste du vara ansluten via www.box.net och upp till 1 GB är helt gratis. 

Lad­da hem via App Store

 

 

iPhonesvenskalmanackaSvensk Almanacka 22 kronor (sv) 

Vis­ar allmän­na hel­gda­gar, flag­gda­gar, namns­dag, födelseda­gar, vec­ka och till och med solens- och månens upp- och nedgång, givetvis får du även reda på hur mån­ga år det är till näs­ta skot­tår. Allt som behövs om inte pro­gram­met Week räck­er till med andra ord. 

Lad­da hem via App Store

Att skriva med tangentbordet

Det finns i huvud­sak två sätt att skri­va med det virtuel­la tan­gent­bor­det på iPhone. Anti­n­gen genom att hål­la tele­fo­nen i ena han­den och tap­pa med ett fin­ger från den andra han­den. Det andra, något snab­bare, är att hål­la tele­fo­nen med båda hän­der­na och skri­va med båda tum­mar­na. 

Snab­bast går det ock­så om du inte rät­tar ord för ord utan att du skriv­er på och sät­ter din till­tro till att din iPhone själv rät­tar det du skriv­it fel. Det den mis­sar går du till­ba­ka i efter­hand och ändrar. Ett stort prob­lem vi sven­skar har är att tele­fo­nen gär­na skriv­er år i stäl­let för är, det finns egentli­gen ingen bra lös­ning på det­ta men teorin är att du kan sit­ta och skri­va är så mån­ga gånger tills den bör­jar fat­ta, ett annat mer säk­ert tips är att du i stäl­let skriv­er zr och då rät­tar i alla fall de fles­ta iPhones det­ta till är.

Läs ock­så vår generel­la artikel om iPhone.

Kommentarer