Apple

Osmo — Coding Adventures with Awbie

Det bästa från två världar


Osmo är före­taget bakom att försö­ka blan­da
ihop den fak­tiskt världen med den dig­i­ta­la världen och de har släppt ett spel där vi lär oss koda oss fram i spelet. När jag skriv­er vi så menar jag vi i form av att det är kul även för de äldre men spelet är rik­tat till barn mel­lan 5 — 12 år.

Spelet finns till iPhone och iPad och används till­sam­mans med hjälp av Osmos bas­plat­ta som gör att iPaden kan stå upp plus en liten spegel som sätts över iPadens kam­era för att läsa av vad som läg­gs fram­för iPaden. Spelet funger­ar med de fles­ta iPads, men än så länge inte iPad Pro.

Spelets utformn­ing består i att vi har 19 oli­ka små block som vi kan kom­bin­era i en upp­sjö oli­ka vari­a­tion­er och då får vi vår Awbie att röra sig runt i spelvär­den på iPaden. Block­en består av oli­ka uppgifter som Awbie kan göra, så som att hop­pa, gå framåt eller hi-fiva, block­en har en pil som går att rotera för att bestäm­ma vilket håll Awbie ska gå och till var­je block går det att kop­pla ett min­dre block som berät­tar hur mån­ga gånger var­je uppgift ska utföras innan näs­ta uppgift skall påbör­jas.

Sexårin­gen här hem­ma som fick testköra Cod­ing Adven­tures with Awbie under några dagar tit­tade skep­tiskt på paketet när det öpp­nades upp, klos­sar var något han slu­tat leka med för länge sedan. Det som van­ligtvis väck­er hans intresse är snab­ba skriki­ga sak­er som kan ses som inkör­sporten till tyn­gre first per­son shoot­er spel. Men väl uppack­at så vägrade han låta sin äldre far få tes­ta utan höll hårt i spelet själv. Spelet är utfor­mat som sådant att utmanin­gen snart blev att han försök­te byg­ga så lån­ga ihop­sät­tningar av block­en som möjligt för att kun­na ploc­ka ihop så mån­ga av belöningar­na i spelet i ett enda svep.

Osmo coding with awbie

Under tiden som vi tes­tat spelet så har vi upp­täckt att under­laget inte bör vara av slitet mörkt träs­lag med hack från bestick i utan helt vitt under­lag gör sig bäst för att iPaden ska klara av att läsa av vil­ka block som lagts ut.

Sammanfattning och betyg

Ett spel som plockar det bäs­ta från två värl­dar.

 • Pro­duk­tk­val­ité: 10/10.
 • Funk­tion 8/10.
 • Design: 9/10.
 • Val­u­ta för pen­gar­na 8/10.
 • Instal­la­tion 9/10.

Total­be­tyg 9/10

Plus

 • Utmanande
 • Gedi­get mate­r­i­al
 • Håller för flera åldrar

Minus

 • Vill ha fler block med fler funk­tion­er och för att kun­na byg­ga ännu län­gre kom­man­don.
 • Stund­tals är det inte helt självk­lart vad som skall göras i spelet.

 

 

 

 

 

Detaljer

 • Namn: Cod­ing Adven­tures with Awbie
 • Med­föl­jer i kar­ton­gen: 19 Cod­ing Blocks, Cod­ing Awbie App och en för­var­ings­box där block­en går att sta­pla.
 • Osmo Base med­föl­jer ej
 • Pris: 649 kr.
 • Till­gäng­lig i Sverige via bland annat Lifestylestore.se.

 

Kommentarer