Smarta Hem

Osram lägger ner system för att kontrollera lampor

Använd konkurrenten

Osrams egna sys­tem för upp­kop­plade lam­por Light­i­fy blir obruk­bar näs­ta som­mar.

Lamp­til­lverkaren Osram har pre­cis som mån­ga andra försökt byg­ga ett eget litet ekosys­tem för att kon­trollera lam­por och övrig upp­kop­plad belysning — Light­i­fy.

Det­ta bestående av både en egen bryg­ga, app och mol­ntjänst för att sam­man­bin­da allti­hopa.

Den 31:a augusti 2021 stänger mol­ntjän­sten, vilket gör att anslut­nin­gen till Google Assis­tant och Alexa kom­mer att försvin­na.Inom sam­ma nätverk kom­mer du som använ­der tjän­sten fort­satt kun­na styra lam­por via appen fram tills eventuel­la framti­da iOS- och Android-ver­sion­er tar kål på appen.

Dina lampor fortsätter fungera

Lyck­ligtvis är sys­temet Zig­bee-baser­at vilket gör att du kan använ­da exem­pelvis Philips Hue-bryg­gan, Sam­sung Smart­Things, Homey eller någon annan hård­vara för Zig­bee för att kon­trollera lam­por­na även i fort­sät­tnin­gen.

Via Osram.

Kommentarer