Smarta Hem

Outtröttliga Aqara presenterar M1S, en ny hub

Nu med utökat stöd upp till 128 enheter

Aqara som nu ser ut att ha en ny och för­bät­trad ver­sion på gång av sin pop­ulära hub för det smar­ta hem­met har läckt lite infor­ma­tion om den­na. I stort sett sam­ma utförande som tidi­gare ver­sion, med inbyg­gd hög­ta­lare och nat­t­lam­pa, men nu med stöd för upp till 128 enheter jäm­för med 32 på förs­ta gen­er­a­tio­nen.

Aqara M1S Hub stöder offi­ciellt Zig­bee 3.0 och med stöd för bety­dligt fler enheter kanske vi, som har en del enheter, slip­per flera hub­bar i hem­met för att få allt att lira så en välkom­men upp­da­ter­ing. Tack vare stöd för Zig­bee 3.0 så kom­mer den att lira fint med före­tagets kom­mande pro­duk­ter som använ­der det­ta pro­tokoll.

Dock så vän­tar vi även på en större upp­da­ter­ing i form av M2-hubben som det ryk­tats om ett län­gre tag nu men vill du fort­satt ha inbyg­gd nat­tbelysning och hög­ta­lare så är det­ta alter­na­tivet för dig. I van­lig ord­ning så blir den till­gäng­lig för kine­siska mark­naden först men lär ju leta sig hit på ett eller annat sätt.

Käl­la: Home­K­it News

Kommentarer