Nyheter

Över 50 000 IP-adresser är utlämnade under 2018

Telia står för majoriteten

Att skic­ka ut kravbrev till per­son­er som har filde­lat upphovs­rättssky­d­dat mate­r­i­al har växt lav­inar­tat under 2018 och totalt har 52 341 IP-adress­er läm­nats ut.

Kravbreven skickas ut av advokat­fir­mor­na Ram­berg Advokater och Njord Law Firm och i dessa brev framgår det att mot­ta­garen ska beta­la en sum­ma pen­gar för att ären­det inte ska gå vidare till dom­stol. När mis­stanke om fildel­ning finns så kan ägar­na av mate­ri­alet vän­da sig till Patent- och mark­nads­dom­stolen och få ut per­son­uppgifter.

Den sven­s­ka bred­band­sop­er­atören Bahn­hof har gjort en granskn­ing och begärt ut samtli­ga dom­stol­san­sökningar och dom­stols­beslut från 2016 fram till idag. Resul­tatet av deras granskn­ing vis­ar att under 2018 har det kom­mit in 72 ansökningar till Patent- och mark­nads­dom­stolen och under 2017 låg siffran på 27, 2016 var det endast 13 ansökningar.

När ansökan är bevil­jad så är näs­ta steg att få kun­der­nas uppgifter från inter­ne­t­op­er­atören och totalt har det under 2018 getts ut 52 341 sven­s­ka IP-adress­er där Telia har läm­nat ut 37 035 av dessa. Bahn­hof tit­tar även på föregående år och då läm­nades det ut 25 850 IP-adress­er och 2016 var siffran endast på 5 673.

Som ni kan se på bilden ovan så har Telia läm­nat ut hela 37 035 IP-adress­er, Com Hem 7 889 IP-adress­er, Telenor 6 761 IP-adress­er, Rätt Inter­net Kapacitet i Sverige 571 IP-adress­er och Bahn­hof själ­va har inte läm­nat ut en enda — då de inte lagrar dessa uppgifter.

Käl­la Bahn­hof

Foto: Kristi­na Sahlén/Bahn­hof AB

 

Kommentarer