Nyheter

Parallels Desktop 14 bjuder på en hel del nyheter

Det finns idag mån­ga vir­tu­alis­er­ing­spro­gram till Mac men en av dom mest pop­ulära är Par­al­lels Desk­top och idag visade bolaget upp ver­sion 14. Med Par­al­lels kan du som Mac-använ­dare installera Win­dows på din Mac utan att behö­va gå via Boot Camp och nedan kan du läsa om några av dom störs­ta upp­da­teringar­na ver­sion 14 innehåller.

Ver­sion 14 har fått stöd för macOS Mojave som kom­mer att lanseras nu i höst och Par­al­lels med­de­lar även att ver­sion 14 är bety­dligt snab­bare på att öpp­na pro­gram än tidi­gare ver­sion­er. Man har även job­bat på att få ned stor­leken på pro­gram­met och med­de­lar att det nu är 20–30 pro­cent min­dre och beroende på set­up så kan virtuel­la mask­in­er spara upp till 20 GB.

Par­al­lels 14 får även flera nya Win­dows­funk­tion­er så som stöd för Microsoft Ink för Office doc­u­ment och även stöd för sty­lus i flera pro­gram så som Corel­DRAW, Pow­er­Point, Adobe Illus­tra­tor och Pho­to­shop. Touch­baren på Mac­Book Pro kom­mer även gå att använ­da i OneNote, Auto­Cad, SketchUP, Microsoft Visio och flera andra pro­gram.

Har man Par­al­lels 12 eller 13 sedan tidi­gare kan man upp­gradera till den nya ver­sio­nen för 50 dol­lar och har man det inte sedan tidi­gare kan man anti­n­gen beta­la 80 dol­lar för ett år eller köpa det för 100 dol­lar. Utöver det­ta måste man självk­lart även köpa sig en Win­dows-licens för att kun­na använ­da Par­al­lels.

Samtli­ga nyheter kan ni se i videon ovan.

Käl­la Par­al­lels, via MacRu­mors

Kommentarer