Nyheter

Parkeringsappar gör att allt fler skickas till Kronofogden

Flest ärenden skickas in av SMS Park

Tiden där hela bilen skram­lade av alla mynt som låg i bilen som var till för park­er­ingsauto­mater är över och allt fler beta­lar sin park­er­ing via en app idag.

SVT rap­porter­ar idag att antalet ären­den som har skick­ats till Kro­no­fog­den som rör park­er­ingsavgifter via appar har mer än för­dub­blats de senaste två åren. År 2016 skick­ades 7 732 ären­den till Kro­no­fog­den och för­ra året låg siffran på 16 530. Det mis­stänks ock­så att det finns ett stort mörk­er­tal då flera av dessa park­er­ingstjän­ster använ­der sig av exter­na kred­it­före­tag för att få in skul­der. Det mest kri­tis­er­ade bolaget som även står för den störs­ta öknin­gen av ären­den skick­ade till Kro­no­fog­den är Inteleon som till­han­dahåller appen SMS Park och bolaget blev nyli­gen upp­köpt av Easy­park.

Under­teck­nad tyck­er att appar­na helt klart har under­lät­tat park­er­ingsmo­mentet och att man slip­per springa ut för att för­län­ga tiden är guld värt. Dock kan det vara bra att se till att ha betal­nin­gen direkt kop­plat till kor­tet så pap­pers­fak­tur­or­na inte mis­sas att beta­las då mån­ga bolag har kor­ta för­fal­lotider som lätt kan mis­sas.

Käl­la SVT

Kommentarer