Nyheter
Bodil Prising, affärsområdeschef Penny

Penny är Tele2s nya lågprisoperatör

Erbjuder både bredband och mobil

Efter Comhem-köpet sat­sar Tele2 på en låg­prisop­er­atör som kom­binerar både bred­band och mobil.

Pen­ny föl­jer sam­ma struk­tur som övri­ga låg­prisop­er­atör­er som är beroende av moder­bo­la­gens nät men med det undan­taget att man ock­så säl­jer bred­band. Kravet är så klart att du har möj­lighet att fak­tiskt använ­da Comhems bred­band som de erb­jud­er i flera oli­ka skrud­er.

Om du sat­sar på båda tjän­ster­na för­dub­blas mäng­den mobilt data. Man har ock­så appar som gör det enkelt att gå in och justera vilket abon­ne­mang du behöver för stun­den.

Inom kort kom­mer man ock­så lansera en egen stream­ingtjänst som vi antar kom­mer ge ökade kom­bi­na­tions­förde­lar.

 

Kommentarer