Spel

Playstation 5 drar det kortaste specifikationsstrået

Jämfört med Xbox Series X

Playsta­tion 5 är kraft­full, men inte så kraft­full som ärk­erivalen.

Sonys näs­ta gen­er­a­tions kon­sol får ett en rejäl till­t­a­gen proces­sor och en ännu rejälare grafikkrets. Plat­tfor­men är i båda fall­en AMD och i båda fall­en i prin­cip den sam­ma som Microsoft Xbox Series X.

Långsammare, på pappret

Däre­mot är den något min­dre kraft­full än Microsofts vari­ant. I alla fall på pap­pret. Där PS5 har AMD Zen 2‑processor på 3,4 GHz och åtta kärnor så kör Xbox Series X i stäl­let med 3,8 GHz per kär­na.

Sam­ma sak med RDNA2-grafikkret­sen där Xbox Series X prester­ar  12 ter­aflops och 52 CU (Com­put­er Units) medan PS får nöja sig med 10.28 ter­aflops och 36 CU. Här kan vi jäm­föra med PS4 med sina 1.84 ter­aflops, 18CU och Xbox One S med 1.4 ter­aflops, 12CU.

PS5 har snabbare minne

Sam­ma ram­minne på 16 GB GGDR6 men när det kom­mer till lagring så skall SSD-enheten i Playsta­tion 5 vara näs­tan dubbelt så snabb som Xbox Series X.

Det är ock­så där som laddningstider­na sparas in, Microsoft har redan visat att de kan kor­ta laddningstider­na markant och frå­gan är vad ännu snab­bare lagring kan innebära. Vi har inte heller fått se utseen­det på Playsta­tion 5 och det spelar så klart stor roll ock­så för esteten.

Men vad bety­der ovanstående speci­fika­tion­er och vad är egentli­gen vik­tigt i de här sam­man­hangen. Se vår video på ämnet där Joel Oscars­son från Nordic Hard­ware förk­larar läget.

Playsta­tion 5 kom­mer ha stöd för både 4K och 8K samt fullt HDR-stöd.

 

Kommentarer