Nyheter

Podcastspelaren Pocket Casts blir gratis

…och med prenumerationsmodell

Den pop­ulära Pod­cast appen Pock­et Casts ändrar sitt upplägg som de haft sedan 2010. Tidi­gare har appen kostat en rejäl slant men ändå seglat upp som en av de mer pop­ulära pod­castap­par­na. Nu blir den appen gratis med möj­lighet till en Plus funk­tion genom en prenu­mer­a­tions­mod­ell. För­ra året så gick ett par större radio­sta­tion­er ihop och köpte upp appen. Före­taget med­de­lar själ­va att förän­drin­gen är för att ham­na mer i lin­je med sina ägare.

“more close­ly aligned with the open-access mod­el of its pub­lic media own­er­ship.” “We rec­og­nize the one-time down­load fee is anti­quat­ed, so we’re drop­ping that. Not because we’re try­ing to move users to Plus, but rather so we can align with the open-access phi­los­o­phy of our pub­lic media own­er­ship. In fact, we think only a small per­cent­age of pow­er users will opt for Pock­et Casts Plus.”

Sam­tidigt som den appen ändrar betalmod­ell så intro­duc­er­ades nya funk­tion­er så som att kun­na söka efter episoder och möj­ligheten till att lyssna på en pod­cast utan att bör­ja prenu­mera på den. Gratisver­sio­nen innehåller fort­farande funk­tion­er så som fil­ter, automa­tis­er­ade ned­laddningar, dark mode, möj­ligheten att ändra upp­spel­ning­shastigheten och synkro­nis­er­ing mel­lan oli­ka plat­for­mar som iOS och Android

För skep­tik­ern med­de­lar före­taget även att de inte kom­mer att säl­ja använ­dar­nas data, något som annars är van­ligt när något är gratis. 

So does this mean you’ll now be sell­ing my data or some­thing? What’s the new busi­ness mod­el?

That’s a fair ques­tion to ask, and no, we won’t be sell­ing or shar­ing your data with third par­ties. In fact, our pri­va­cy pol­i­cy remains unchanged.

Pock­et Casts till iOS och Android är nu helt gratis medan web och PC ingår i Plus mod­ellen

Pock­et Cast Plus är deras nya prenu­mer­a­tions­mod­ell och vid köp av den så kom­mer använ­dare kun­na växla mel­lan alla plat­tfor­mar så som PC och Web. Alla som har betalt engångskost­naden för Pock­et Casts till webben eller PC kom­mer att få tre års prenu­mer­a­tion av Pock­et Casts Plus.

Käl­la:Pock­et Casts

Kommentarer