Podcast

Podd: Vi CES i Las Vegas

Dagens "gäst": American Psyko

Peter har flugit till USA för att lära sig om hur vi ska räd­da plan­eten från miljöförstöring. Han har ock­så fått se vad som gäller i framti­den när det kom­mer till bild och ljud. Allt pre­sen­ter­at under pom­pa och ståt på CES i Las Vegas. Mar­cus häv­dar att hemau­toma­tis­er­ing bara funger­ar fullt ut på per­son­er som lever som Patrick Bate­man i Amer­i­can Psy­cho. Thor som tyck­er att det fak­tiskt funger­ar gan­s­ka bra med hemau­toma­tis­erin­gen i hem­met nu gör mis­staget att bestäl­la ett smart dör­rlås (Aqara N100) från Kina.

Älskar du det vi gör? Klic­ka dig gär­na vidare och gå med i vår Patre­on så vi kan fort­sät­ta göra härli­ga pro­duk­tion­er framöver!

Du hit­tar pod­den på bland annat iTunes,  Acast och Spo­ti­fy!

Följ oss också på:

Kommentarer