Apple

Pokémon Go för Apple Watch skrotas

Fungerade aldrig riktigt bra

Den 1 juni kom­mer Apple Watch-använ­dare inte län­gre kun­na få förde­lar när det kom­mer till att käl­la ägg, godis och andra förde­lar. I stäl­let hän­vis­ar man till Adven­ture Sync som för in den sta­tis­tiken från tele­fon­er­nas häl­soap­par i stäl­let.

Poké­mon Go på Apple Watch funger­ar fak­tiskt aldrig rik­tigt bra men hade för­må­gan att hål­la igång Poke­mon Appen även när tele­fo­nen var låst vilket delvis kän­des som lite fusk.

Prob­lemet med appen var att den skick­ade notis­er för sent vilket gjorde att grund­funk­tio­nen att få notis­er när små kryp var i närheten inte funger­ade. Det gick sedan inte heller att fån­ga dem utan vi var tvungna att ta upp tele­fo­nen. Poke­stop gick däre­mot att snur­ra på men även de notis­er­na kom in för sent ibland.

Se vår test av Poké­mon Go på Apple Watch på YouTube men kom ihåg att det var från en svun­nen tid så kval­itén är inte helt top notch, lik­som vare sig skägget eller frisyren.

https://youtu.be/lNyR6qtpeE4

Via Mack­en.

Kommentarer