Nyheter

Polisen i Malmö drar igång bevakning med hjälp av drönare

The future is here

Från och med idag kom­mer Malmöpolisen att tes­ta ett helt nytt verk­tyg för att kun­na före­byg­ga och avbry­ta pågående brott och det är med hjälp av drönare.

Det är i Nydala, Her­mods­dal och Lindän­gen som drönare kom­mer använ­das mel­lan klock­an 13:00 till 23:00. Polisen har rätt att hål­la bevakn­ing på en plats med kam­era utan till­stånd om det är så att det finns risk för all­varlig brotts­lighet och om syftet är att förhin­dra, upp­täc­ka eller före­byg­ga brott. De har även rätt att använ­da mate­ri­alet i utred­nings- och lagföringsar­betet vilket är hjälp­samt om det sak­nas vit­tnen till ett brott. Johannes Dontsios, grup­pchef för område­spolisen Malmö söder säger i en press­re­lease:

“Bilder från drö­nar­na hjälper oss att snab­bare få koll på hän­delser och där med ock­så kom­ma snab­bare till aktuell plats. Det innebär att mate­ri­alet kan använ­das som bevis­ma­te­r­i­al i en rät­tegång, vilket ibland kan vara avgörande för att få en fäl­lande dom om det tillex­em­pel sak­nas vit­tnen.”

Per­so­n­en som nav­ig­er­ar drönaren är för­b­ju­den att fil­ma in i bostäder eller andra platser där det kränker integriteten och bevaknin­gen kom­mer enbart ske på allmän­na platser.

Käl­la Polisen, via Feber

Kommentarer