Nyheter

Pornhub kontrar Starbucks drag

Läggning: SFW

Vi skrev tidi­gare idag om Star­bucks kom­mande plan­er på att för­b­ju­da sina gäster som kop­plar upp sig på deras trådlösa nätverk från att sur­fa på porrsi­dor.

Porn­hubs VD Corey Price gick ut och kom­menter­ade det hela med  “While we were aware some people’s pref­er­ence in a sex­u­al part­ner mim­ics that of their cof­fee, we were unaware that peo­ple were act­ing on such impuls­es when get­ting their caf­feine fix”.

Vad Porn­Hub väl­jer att göra nu är att läg­ga till en kat­e­gori som är SFW, Safe For Work, så att de som vill ha sitt grädde till kaf­fet från Porn­hub kan få det även på Star­bucks i fort­sät­tnin­gen.

Vad som fak­tiskt kom­mer finnas på den här kat­e­gorisidan är oklart men det verkar vara, enligt bilden ovan, hyf­sat knepi­ga sak­er.

Star­bucks har sedan tidi­gare gått ut till The Verge och sagt att det alltid var­it för­b­judet att tit­ta på pornografi på deras Wi-Fi, bara att de inte tidi­gare haft de tekniska förut­sät­tningar­na för att block­era det.  Men lagom till 2019 så ska de tekniska förut­sät­tningar­na finnas för att se till så att Star­bucks kaffe kan avn­ju­tas utan ovän­tade störn­ingsmo­ment. Myck­et tack vare påtryck­ningar från grup­per så som Enough is Enough. Om stads­bib­lioteken i Sverige kom­mer köpa in tjän­sten gör att hål­la porrsur­far­na bor­ta från dator­erna i de allmän­na utrym­me­na åter­står att se.

https://youtu.be/ZDIX7Fx4Vto

Mash­able

Kommentarer