Recensioner

Portabla alkomätare — behövs de? Med vinflaskan i högsta hugg tar vi reda på svaret

Det tycker vi nog
Detta inlägg innehåller reklam genom annonslänkar för Kjell

Att köra bil med alko­hol i blodet kan tyckas dumt, men sam­tidigt är det helt ok enligt lagen, så länge det inte är mer än 0,2 promille. Det är bland de lägs­ta Europa för de som har en gräns. Medan ett par län­der har noll­toller­ans.

Generellt sätt har vi ock­så en kul­tur här i Sverige som gör att vi respek­ter­ar den gränsen men sam­tidigt finns det vis­sa san­ningar. En sådan är att det går bra att köra efter ett par tim­mar om vi bara druck­it ett glas vin. Även dagen efter anser vi oss nyk­tra även om mån­ga av oss inser att det inte är vare sig sunt eller trevligt att köra bil med lätt syre­brist i hjär­nan — även kallat bak­ful­la.

I och med lanserin­gen av Alcosense små portabla med sam­tidigt täm­li­gen nog­granna alkomätare på den sven­s­ka mark­naden erb­juds möj­ligheten att se vad som stämde bland dessa san­ningar och inte.

För pri­vat­per­son­er finns det fram­förallt två mod­eller. Excel och Pro, 1700 kr respek­tive 2500 kro­nor. Det som skil­jer är hur stor bränsle­cellen är, ju större ju mer exakt. Både behöver kali­br­eras en gång per år. Pro erb­jud­er ock­så möj­ligheten att få reda på unge­fär hur mån­ga tim­mar det är kvar tills alko­holen helt är bor­ta ur blodet.

Sedan finns även Ultra-mod­ellen som är rik­tad mer till yrkestrafik och andra och den erb­jud­er utöver ännu större bränsle­cell även möj­ligheten att spara fler resul­tat samt lad­da hem dem. I paketet ingår ock­så 100 mun­sty­ck­en så det skall räc­ka ett bra tag.

Det är inte menin­gen att skic­ka runt dessa mätare på fes­ten för att se hur full man är där, det­ta för att mäng­den alko­hol i ens utand­ningsluft är så över­driv­en att mätar­na inte klarar hantera det och i slutän­dan kan gå sön­der. Alcosense har dock inbyg­gt sky­dd mot det. Rek­om­men­da­tio­nen är att vän­ta minst 30 minut­er mel­lan sista drick­at och att du tes­tar dig. Annars motsvarar det inte den fak­tiska mäng­den alko­hol i blodet. Vidare kom­penser­ar Alcosense-mätar­na om det är för kallt eller för varmt och om den inte kan det med­dela att det inte just nu går att ta ett prov.

När vi först pub­licer­ade videon där vi tes­tade hur myck­et alko­hol vi hade kvar i blodet efter 30 minut­er var det en hel del per­son­er som menade att man inte skall dric­ka och köra bil. Först och främst är det ett felak­tigt anta­gande då vi fak­tiskt har möj­lighet att göra det lagligt sätt, så länge det inte över­stiger 0.2 promille. Dessa alkomätare är ett bra verk­tyg för att säk­er­stäl­la att vi inte går över den gränsen.

Om det nu är så vi önskar lig­ga på 0 promille för att köra bil så funger­ar de förträf­fligt även för det. I slutän­dan är det näm­li­gen upp till var­je indi­vid hur den vill leva sitt liv inom lagens ramar.

Men det valet skall ock­så göras baser­at på den kun­skap om att redan vid 0,1 promille alko­hol ökar risken för att vara med i oly­c­ka med dödlig utgång med hela 37 pro­cent. Vid 0,5 promille, som är gränsen Dan­mark och Fin­land ökar det med 5 gånger medan 0,8 promille som endast Storbri­tan­nien, Mal­ta och Licht­en­stein har ökar risken med hela 13 gånger.

I Sverige säljs Alcosense via Kjell & Com­pa­ny samt direkt via Alcosense.

Kommentarer