Nyheter

Recension av världens snyggaste hörlurar

MW65

På teknikveck­an har vi alltid värde­satt hör­lu­rar som hjälper oss i vårt arbete. 

I vårt arbete ingår allt från att klip­pa YouTube­film och Pod­cast till att kol­la lån­ga vide­o­re­cen­sion­er och sit­ta i ännu län­gre Skype­sam­tal. Oftast sker alla aktiviteter­na med hör­lu­rar på, det­ta för att verk­li­gen få det helt top notch.

Mas­ter & Dynam­ics MW40 har för mig var­it ett par hör­lu­rar att jäm­föra med en arbet­shäst. Men som alla som har haft overear hör­lu­rar vet så kan län­gre peri­oder med hör­lu­rar­na på huvudet bli minst sagt varmt och svet­tigt för öro­nen. Ofta blir det att ha ett par hör­lu­rar till arbete och ett par till friti­den där funk­tio­nen inte går före form och bekväm­lighet. Med MW65 så slip­per vi äntli­gen väl­ja, vi kan nu gå från arbete till fritid utan att behö­va eller vil­ja byta hör­lu­rar. 

Thor MW65

Att hör­lu­rar­na ser snyg­ga ut sam­tidigt gör det hela bara myck­et roli­gare.
Vi har sam­ma design som vi tidi­gare sett Mas­ter & Dynam­ics lev­er­era. Det är lamm­skinn och met­all var­vat om var­tan­nat. När tidi­gare ver­sion­er av den här desig­nen vägt lite mer så slås vi direkt när vi packar upp hör­lu­rar­na av hur lät­ta MW65 är. Vi kan efter några veck­o­rs använ­dande kon­stat­era att kvaliteten inte fått stryk på foten av den numera lättare hör­luren. Det här är allt­så en hör­lur som andas både kvalitet och genomtänkt design från det att vi öpp­nar för­pack­nin­gen till att vi tar av dem i slutet av dagen. Ljudet är behagligt och sträck­er sig mel­lan 20Hz till 20kHz. På hör­lu­rar­na sit­ter ett gång mikro­fon­er som hjälps åt att reduc­era brus och gör att vid sam­tal med hör­lu­rar­na så upplever mot­ta­garen ett rik­tigt bra ljud.

Full­pack­ade av funk­tion­er. När Mas­ter & Dynam­ics tidi­gare har kun­nat leva på att lev­er­era fan­tastiska hör­lu­rar med sladd så har M&D nu tryckt in både Blue­tooth 4.2 med AptX och två sorters ANC. Vi har blue­tooth för att kop­pla ihop hör­lu­rar­na med val­fri enhet. Bat­ter­i­tid på hela upp till 24h vilket gör att hör­lu­rar­na klarar av att åka med inte bara en och två gånger till hem­met från job­bet utan att behö­va lad­das. Att Mas­ter & Dynam­ics gör hör­lu­rar med fan­tastiskt ljud är inget vi behöver över­ta­la någon om, däre­mot att ljudet ska fort­sät­ta vara fan­tastiskt även med ANC aktiver­at är något som alla tillverkare inte lyckas med. Här upplever jag att Mas­ter & Dynam­ics lyck­ats bät­tre än några andra hör­lu­rar jag tes­tat.

Hör­lu­ar­na lad­das med USB‑C vilket alla teknikin­tresser­ade år 2020 tar som en självk­larhet. Men det skall ändå ges en elo­gen till alla före­tag som fak­tisk gör slag i sak­en och byter över till USB‑C som stan­dard.

Vad vi däre­mot upplever som en ner­si­da på den här ver­sio­nen är att hör­lu­rar­na har en fysisk knapp för att slå på och av dem. Det är 2020 nu, det bor­de finnas ett enklare sätt för hör­lu­rar att förstå att vi inte län­gre använ­der dem. Glöm­mer vi bort att slå av hör­lu­rar­na på on/off-knap­pen så kan glöm­ma att ha något bat­teri kvar näs­ta mor­gon. Som tur är så lad­das hör­lu­rar­na upp väldigt snabbt. Det krävs endast 15 minut­er för att få hela 12h bat­ter­i­tid. Hör­lu­rar­na går även att använ­da med 3.5 mm sladd och M&D har både 3.5 mm till 3.5 mm sladd och 3.5 mm till Light­ning alter­na­tivt USB‑C beroende på mobil­fab­rikat.

 

Att ett par hör­lu­rar har en knapp för att slå på och av dem är vad vi vän­der oss mot. Det skulle inte spelat någon roll om den var fysisk eller ej. Frå­gan vi ställer oss är var­för behöver vi ha en knapp för att stän­ga av hör­lu­rar­na. Vad vi önskar oss av ett par hör­lu­rar som har till­gång till smar­ta assis­ten­ter, trådlös upp­kop­pling och ANC är att de i alla fall kunde förstå att vi inte län­gre lyssnar och då gå ner i spar­läge. Men under den tiden som vi tes­tat hör­lu­rar­na så har hör­lu­rar­na var­it helt urlad­dade alla gånger vi glömt att stän­ga av dem efter använd­ning. På ena sidan av hör­luren vid knap­pen för att slå på och av hör­lu­rar­na går det att se hur myck­et kräm vi har kvar genom en LED-lam­pa som lyser rött, orange eller grönt. 

Mas­ter & Dynam­ics har tryckt in ANC i den här store­bror­mod­ellen och vi blir välsig­nade med två nivåer av ANC. Low och High, Low för oss som kan tyc­ka att ANC som gör exakt allt knäpp­tyst är lätt obe­hagligt och High för de där tillfäl­lena när vi sit­ter bred­vid en jet­mo­tor eller en med­män­niska i kollek­tiv­trafiken som inte förstått sig på att det inte behövs skrikas för att den på andra lin­jen ska höra vad som sägs.

Mas­ter & Dynam­ics har även fått in Google Assis­tant i hör­lu­rar­na och med en enkel knapp­tryck­n­ing på hör­lu­rar­na kan vi be Google om allt det där vi är vana vid. Givetvis kan alla Apple använ­dare använ­da Siri genom att hål­la ner sam­ma knapp. Här bril­jer­ar M&D genom att det går super­enkelt att byta mel­lan oli­ka rös­tas­sis­ten­ter. Genom att hål­la ner knap­pen för ANC och knap­pen för rös­tas­sis­ten sam­tidigt i 5 sekun­der så byter vi mel­lan våra assis­ten­ter.

Hör­lu­rar­na kom­mer i föl­jande färgkom­bi­na­tion­er Sil­ver Met­al / Grey Leather, Sil­ver Met­al / Brown Leather, Black Met­al / Black Leather och Gun­metal / Black Leather.

Priset är €499 på Mas­ter & Dynam­ics hem­si­da och åter­försäl­jare i Sverige släp­per loss ett par för 3611kr som bil­li­gast i skri­vande stund

MW-65 på Pris­jakt

Spel­lis­tan som använ­des för att tes­ta hör­lu­rar­na

Sammanfattning:

Ett par hör­lu­rar som lev­er­erar i alla lägen, kom­mer med desig­nen vi har kom­mit att äls­ka.

 • Pro­duk­tk­val­ité: 5/5
 • Funk­tion 4/5
 • Design: 5/5
 • Val­u­ta för pen­gar­na 4/5
 • Total­be­tyg 4,5/5

 

Teknikveckan rekommenderar

PLUS

 • Design­mäs­sigt under­verk
 • Andas kvalitet.
 • Ljud­bild som lev­er­erar

MINUS

 • Ännu en gång, här­lu­rar­na stänger inte av sig automa­tiskt

SPECIFIKATIONER

 • Dri­vers: 40mm Beryl­li­um
 • Vikt: 245g
 • Imped­ance: 32 Ohms
 • EAR PADS: Replace­able Lamb­skin-Wrapped Mem­o­ry Foam
 • Blue­tooth Pro­fil: Blue­tooth 4.2 Sup­port­ing AptX och SBC
 • Active Noice-Can­celling: Feed-for­ward and feed-back (hybrid) active noise-can­celling tech­nol­o­gy
 • Mate­r­i­al: Leather, Anodized Alu­minum
 • Stor­lek: 165mm x 190mm x 66mm
 • Kablar: 1.5m Stan­dard 3.5mm Audiosladd, USB‑C till USB‑C laddsladd (med USB‑A Adapter)
 • Anslut­ningar: Option­al 3.5mm Pas­sive Audio Input, Two-Prong Flight Adapter
 • Mikro­fon typ: Beam­form­ing Noise Reduc­tion Mic Array
 • Rös­tas­sis­ten­ter: Opti­mized for the Google Assis­tant, Voice Assis­tant Enabled

I lådan: Hör­lu­rar, påse, USB‑C till USB‑C laddsladd, 3.5 mm till 3.5 mm, reseadapter och USB‑C till USB‑A adapter för laddslad­den.

 

 

Teknikveckan rekommenderar

Kommentarer