Nyheter

Recension: Efter en första dag med iPhone 6

Efter en inten­siv testdag med nya iPhone 6 finns det både goda och tråki­ga nyheter att pra­ta om. Förut­sät­tningar­na för mina reflek­tion­er behöver dock klargöras först.

Att vara en liten, liten människa

Jag är en liten män­niska. Liten på läng­den och liten över­lag, om än magen buk­tar ut mer vad som kan klas­sas som häl­sosamt. Kor­ta män­niskor som mig har små hän­der, med kor­ta fin­grar. Du som likt mig till­hör män­niskosläk­tet mini-homosapi­ens är inte på något sätt anpas­sade för sto­ra mobil­tele­fon­er.

Mina prin­sko­r­var till fin­grar må inge en volym­mäs­sig skräck i mobi­la pry­lar, men på läng­den är de föga imponerande.

iPhone 5s, som var min tele­fon innan dagens köp av iPhone 6 (nej, iPhone 6 Plus var inte att tän­ka på) var nätt och jämt lagom för mina fin­grars räck­vidd. Med en iPhone 5s kan jag med en hand manövr­era skär­men utan någon vidare ansträngn­ing. Den kri­tiska ytan i sam­man­hanget, längst upp till vän­ster, kan dock i vis­sa fall vara svår att nå. Men det har aldrig var­it ett prob­lem.

Men så lanser­ar Apple inte bara en utan två för mig gigan­tiska mod­eller. Den störs­ta är inte bara gigan­tisk med mina fin­ger­mått, den är rent ut sagt oan­vänd­bar. Etniska nord­bor med hög genom­snittslängd kan jag tän­ka mig kan manövr­era en 6 Plus med en hand – men för en kort asi­at som mig är det bara att glöm­ma. Under den kor­ta stund jag tes­tade iPhone 6 Plus hade jag svårt att använ­da den ens med båda mina hän­der. När jag höll den i lig­gande läge, som när man håller en spelkon­troll, fick jag bok­stavli­gen käm­pa för att mina tum­mar skulle nå till G och H‑tangenterna. Skulle jag dessu­tom försäkra mig att inte tap­pa bjässen hade jag tvin­gats till att helt utes­lu­ta dessa bok­stäver och ytterli­gare ett par run­tomkring från alfa­betet.

Mina hän­der är allt­så små, med kor­ta fin­grar och liten räck­vidd som följd.

Av den anled­nin­gen blev det en iPhone 6 och inte en 6 Plus som inhand­lades. Med 64 GB lagring­sutrymme, och det som Apple kallar för rymd­grå nyans.

iPhone 6 Design Apple 7

Design

Desig­nen för iPhone 6 skulle kun­na sam­man­fat­tas med ett enda ord: avrun­dad. Alla hörn och vas­sa kan­ter som utmärkt både iPhone 4- och 5‑serien är bor­ta och ersatt med mju­ka, run­da hörn och kan­ter.

Till och med kan­ten på skär­men är avrun­dad, och ger en silkeslen känsla när exem­pelvis iOS 8:s nya till­ba­ka-gest utnyt­t­jas. På mån­ga sätt speglar den fysiska desig­nen iOS 8:s mju­ka design och ani­ma­tion­er.

Som van­ligt när det gäller Apple och design andas iPhone 6 lyx och kvalitet. Det­ta trots de tjoc­ka och märk­ligt gum­mi­lik­nande avgrän­sningslin­jer­na som stryk­er sig tvärs över bak­si­dan på både ovan och nedan­si­dan, och trots den kam­er­alins som snopet tit­tar ut ur alu­mini­umet.

Hade dessa två invänd­ningar inte fun­nits hade iPhone 6 som pro­dukt känts en aning mer färdigutveck­lad, men det är å andra sidan inget jag stör mig på vid använd­ning. Bak­si­dan tit­tar jag säl­lan på och att enheten inte lig­ger platt mot en bor­dsy­ta är något som enbart märks om jag med­vetet tryck­er på den för att få den att vob­bla. Det som oroar mig är hur bra kam­er­ans lins­glas kom­mer att må när den fått stö­ta sig med diverse ytor i varierande hastigheter i ett par månad­er.

Form­fak­tor

Att iPhone 6 enligt mät­stock­en bliv­it o,7 mil­lime­ter tunnare än iPhone 5s kan tyckas vara obe­ty­dligt, men det både känns, syns och märks vid hanter­ing. Tunnheten i kom­bi­na­tion med allt det avrun­dande gör den något svår att grep­pa på ett naturligt sätt. Att bak­si­dan av alu­minum är hal som en ål gör inte sak­en bät­tre. Har du klumpi­ga hän­der gör du helt klart bäst i att köpa ett fodral.

Den högre vik­ten på drygt 40 gram verkar dock hjär­nan anse vara i pro­por­tion till den större form­fak­torn och där­för omed­vetet acceptera. Den känns dock lite tyn­gre i byx­fick­an, där den med nöd och näppe får plats trots mina pösi­ga Humör-jeans.

Recension – iPhone 6 – olika storlekar, iPhone

4,7 sto­ra tum

Så till det mest kri­tiska för dig som likt under­teck­nad har begå­vats med små hän­der. Öknin­gen från 4,0 till 4,7 tum må se liten ut på pap­pret, men skill­naden i verk­ligheten är högst påtaglig. Speciellt då jag de senaste två åren har lärt upp mitt muskelminne med en skärm på fyra tum.

Men det är inte den ver­tikala stor­lek­söknin­gen som är mest job­big att anpas­sa sig efter, även om jag inte över huvud­taget når till “Till­ba­ka”-knap­pen i de fles­ta appar utan att behö­va bal­ansera tele­fo­nen på mitt lillfin­ger. Nej, den störs­ta förän­drin­gen har att göra med den ökade bred­den på iPhone 6. Att skri­va i porträt­tläge känns kon­stigt, oavsett om jag skriv­er med en eller två hän­der. Den andel stavfel och fel­tryck­ningar som van­ligtvis med iPhone 5s legat på en god­känd nivå har under dagen idag skju­tit i höj­den. Mina hän­der känns mer ansträng­da när jag skriv­er, och muskelmin­net behöver defin­i­tivt ompro­gram­meras.

Hur lång tid det­ta kan tänkas ta ber jag att få återkom­ma om efter en län­gre tids använd­ning.

Klart är dock att den större skär­men, som förvis­so har lika hög pix­eltä­thet som iPhone 5s, är en fröjd att använ­da i alla andra sam­man­hang; vare sig det är webb­surfn­ing, video­vis­ning eller att skrol­la i ett Twit­ter-flöde. En större skärm kan visa mer, och här verkar Apple likt mån­ga andra tele­fontil­lverkare ha hit­tat en bra bal­ans på 4,7 tum.

Nytt hem för låsknap­pen och ettrig vibra­tor

Låsknap­pen har fly­t­tat ut till högra långsi­dan, och även om jag är över­ty­gad om att det på sikt kom­mer att kän­nas bät­tre har jag under dagen inte lyck­ats vän­ja mig vid den; mitt högra pekfin­ger sträck­er sig envist mot top­pen när den ska sät­tas i vila.

En annan sak som skil­jer sig från iPhone 5s är vibra­torn. När iPhone 6 vibr­erar känns det bety­dligt mer snär­tigt än den i iPhone 5s. Även res­o­nans­mäs­sigt är det en tydlig skill­nad, där iPhone 6:s vibra­tor både låter högre och starkare.

Recension – iPhone 6 – prestanda 3

Hårdvara

Bort­sett från de hår­da nyheter­na på utsi­dan finns även en hel del nytt under skalet. Ett nytt chip, kallat A8, med ett par snab­bare kärnor och ny grafikkrets ger kraft åt allt­ing, och bat­teri­et har ökat i stor­lek i takt med enhetens nya stor­lek och ska enligt Apple kun­na hål­la ut lite län­gre. Efter bara en dag är det dock svårt att sia något om bat­ter­i­ti­den, men tit­tar vi på några av de rig­orösa bat­teritester som redan gjorts verkar skill­naden vara mar­gin­ell.

A8-chip­pet gör det den ska och allt­ing fly­ter på som smör, pre­cis som vi förvän­tar oss av Apples mobi­la pry­lar, och vid sidan av den finns en upp­dat­er­ad gen­er­a­tion av hjälp­proces­sorn, ock­så kallad rörelse­proces­sorn: M8. Nytt för i år är en Barom­e­ter som med hjälp av skill­nad­er i luftryck ska kun­na reg­istr­era höjd­skill­nad­er så små som att gå upp för en trap­pa.

Skill­naden mel­lan att star­ta tun­ga spel och appar på den­na mod­ell jäm­fört med för­ra gen­er­a­tio­nen är mar­gin­ell, och det beror antagli­gen på att den snab­bare proces­sorn behöver den extra kraften för att dri­va den större skär­men.

Det som är högst irriterande, och som Apple har fått allde­les för lite kri­tik för, är att mäng­den RAM är den­sam­ma på 1GB. Prob­le­men med att Safari – som dessu­tom lid­er av något slags prob­lem med min­nes­läck­or – gång på gång måste lad­da om redan inlad­dade webb­si­dor är lika påtaglig i iPhone 6 som för­ra gen­er­a­tio­nens mod­eller. Det­sam­ma gäller tung­driv­na webb­si­dor med myck­et innehåll, som exem­pelvis Face­book-appen.

Med en pris­lapp på över 7000kr är det när­mast ett skämt att det inte bjuds på mer RAM. Ännu mer märk­ligt känns det att den myck­et större iPhone 6 Plus har lika lite.

Kam­er­an imponer­ar

För mig är iPhone min primära kam­era. Den extremt dyra sys­temkam­er­an som köptes för några år sedan till­sam­mans med lika dyra till­be­hör står mest i garder­oben och sam­lar damm. När foton behöver tas för pro­fes­sionellt bruk dammas den av, aldrig annars.

Där­för gläd­jer det mig att Apple och andra smart­phone-tillverkare fort­sät­ter att utveck­la dessa pyttes­må kameror. Kam­eraop­tiken och till­hörande dig­i­ta­la bild­proces­sor­er är ett stort steg uppåt i den kval­i­ta­ti­va ste­gen jäm­fört med för­ra gen­er­a­tio­nens kameror. Det som Apple har döpt till Focus Pix­els är inte bara ett PR-trick, det funger­ar fak­tiskt.

Aldrig tidi­gare har aut­o­fokus kun­nat arbe­ta så snabbt med att hit­ta den fas­ta punkt som behövs innan ett foto ska tas, för att inte tala om hur myck­et smidi­gare det har bliv­it att fil­ma med iPhone – rik­ta bara tele­fo­nen och aut­o­fokus med Focus Pix­els-sys­temet tar sin uppgift om att se till att det blir skarpt på all­var. Med iPhone 5s vid filmn­ing tvin­gades jag gång på gång tryc­ka på skär­men för att få aut­o­fokus att rea­gera, vilket resul­ter­ade i en rad oön­skade skakningar i videon.

På tal om skakningar kom­mer iPhone 6 ock­så med en för­bät­trad dig­i­tal bild­sta­bilis­er­ing. Efter att ha spelat in ett fåtal videok­lipp är det tydligt att det även på den­na punkt är en stor skill­nad mel­lan 5s och 6. Tyvärr är det bara 6 Plus som har optisk bild­sta­bilis­er­ing, vilket enligt mån­ga redan gjor­da tester vis­ar på en tydlig för­bät­tring vad gäller video­bild­sta­bilis­er­ing och min­skad grynighet i foton.

Det nya slow­mo­tion-läget där kam­er­an knäp­per 240 bilder per sekund gör funk­tio­nen än mer rolig att använ­da. Tyvärr verkar dock inte aut­o­fokus fungera när slow­mo­tion-video spelas in, vilket eventuellt skulle kun­na vara en bugg i iOS 8.

Recension – iPhone 6 – Hero 2 kamera

iOS 8

iOS är ju iOS, som vi alla vet, och pre­cis som vän­tat är det få sak­er som skil­jer sig mel­lan att använ­da oper­a­tivsys­temet på en iPhone 5s och en iPhone 6. Det mest uppen­bara är givetvis den större skär­men som på sikt när appar opti­mer­ats för de nya enheter­na kom­mer att kun­na visa mer infor­ma­tion och på ett smartare sätt.

iPhone 6 Plus har som bekant fullt stöd för land­skapsvis­ning, vilket iPhone 6 inte har. Men jag kan defin­i­tivt säga att 4,7‑tumsskärmen ock­så skulle kun­na dra nyt­ta av det. En förhopp­n­ing är att Apple aktiver­ar det­ta stöd även för iPhone 6 i framti­den.

Reach­a­bil­i­ty – för oss med kor­ta fin­grar

Men bort­sett från att iOS 8 i övrigt är som iOS 8 på vilken annan mod­er­na iOS-enhet som helst är det ett par sak­er som utmärk­er sig. Dels finns funk­tio­nen “Reach­a­bil­i­ty” som sänker ned allt innehåll till den nedre delen av skär­men för att sak­er och ting plac­er­ade högt upp på skär­men ska bli lättare att nå. Den­na funk­tio­nen aktiveras med två lät­ta dut­tningar på hemk­nap­pen, och är som ni förstår något som jag med små hän­der och kor­ta fin­grar upp­skat­tar.

Det finns dock ett prob­lem, och det är det fak­tum att det­ta använ­darvän­li­ga vy snabbt återgår till full­skärm­släge igen. Apple förvän­tar sig allt­så att jag ska dut­ta två gånger på hemk­nap­pen per gång jag vill nå något som är högt upp på skär­men. Det de måste förstå är att jag väldigt ofta vill nå knap­par som lig­ger i den bred­dgraden, och att jag inte alls är så sug­en på att dut­ta på hemk­nap­pen tio gånger i minuten.

Det behövs en inställ­ning för att behål­la Reach­a­bil­i­ty-läget en län­gre stund, i nuvarande tapp­n­ing är det bara en irriterande funk­tion.

Vis­ningszoom

En annan nyhet i iOS 8 enbart för iPhone 6 och 6 Plus är att du redan vid aktiver­ings­menyn, när du ställer in enheten för förs­ta gån­gen, får valet att aktivera funk­tio­nen Vis­ningszoom. Valet står mel­lan att behål­la stan­dard­vyn eller att göra så att allt­ing blir lite större.

Det­ta påverkar dock även hur mån­ga appar du kan ha på hem­skär­men på ver­tikal ledd och utöver det blir text och knap­par och andra designele­ment lite större. Slut­li­gen påverkar det ock­så om den lig­gande tan­gent­bor­d­slay­outen ska visa fler eller färre tan­gen­ter.

Recension – iPhone 6 – inzoomad

 

Nya knap­par på tan­gent­bor­det

Det full­sto­ra tan­gent­bor­det som dyk­er upp i land­skap­släge har nu fler tan­gen­ter (enbart när Vis­ningszoom är inställt på Stan­dard). I den sven­s­ka tan­gent­bor­d­slay­outen går det numera att med dedicer­ade tan­gen­ter ste­ga bakåt och framåt med markören, ångra senaste inmat­ning och mata in ett kom­mate­ck­en. Dessa nya tan­gen­ter har dock mer eller min­dre pres­sats in längs kan­ter­na, och på så sätt tryckt ihop tan­gen­ter­na med bok­stäver.

De nya knap­par­na är abso­lut trevli­ga att ha, även om använd­barheten i skri­vande stund får för­bli utvärder­ad, men det gör ock­så att träffy­tan för bok­stäver­na har bliv­it min­dre vilket resul­ter­ar i att det blir svårare att skri­va.

För att än en gång återkom­ma till oss med små hän­der är det pre­cis så att jag når de mit­ter­s­ta tan­gen­ter­na när jag skriv­er i land­skap­släge med spelkon­trolls­fat­tning.

Recension – iPhone 6 – tangentbord 1 + marginaler

iPhone 6 värd att uppgradera till?

Trots mina pyt­te­hän­der i rela­tion till den nya form­fak­torn är jag redan efter ett dygn helt på det klara med att det­ta kom­mer att bli en trevlig bekantskap. Ja, skär­men är större, bety­dligt myck­et större, och det kom­mer nog att ta ett tag innan jag återi­gen kan rul­la barn­vagnen sam­tidigt som jag skriv­er ett SMS med en hand – och ja, det är en otroligt saftig pris­lapp med tanke på att skill­nader­na mel­lan 5s och 6 bort­sett från stor­leken inte är så sto­ra.

Men trots det är iPhone 6 inget annat än ännu ett mäster­verk från Apple. Pre­cis som van­ligt har Apple för­bät­trat, opti­mer­at och vidareutveck­lat något rik­tigt bra till något ännu bät­tre.

Med det sagt kan jag inte med gott samvete rek­om­mendera någon som har en iPhone 5s att skyn­da dig till butiken för upp­grader­ing. Är du däre­mot i slutet på ditt abon­ne­mang och ändå tänker för­län­ga det för att ploc­ka ut en ny iPhone så ska du abso­lut väl­ja iPhone 6. Dock bör du först tes­ta den nya form­fak­torn; kän­na, kläm­ma och under­sö­ka hur det känns att hål­la i den och använ­da den. För det är en stor skill­nad.

Har du inga som helst prob­lem med att äga och använ­da en ännu större tele­fon är det helt klart iPhone 6 Plus du ska läsa mer om och kika på.

Få funk­tionel­la skill­nad­er

Föru­tom just stor­lekar­na är Apples sto­ra nyhet i år Apple Pay, ett mobilt betal­sys­tem som dels kan kom­ma att bli en ny kas­sako för Apple, men ock­så en rev­o­lu­tion inom bran­schen för mobi­la betal­ningar. Men som van­ligt när det gäller nya häfti­ga dig­i­ta­la tjän­ster är det USA som kom­mer först.

I ärlighetens namn vore det nog lite naivt att tro att Apple Pay kom­mer kom­ma till Sverige innan Apple har lanser­at näs­ta års iPhone-mod­ell, och av den anled­nin­gen är det inget köpar­gu­ment för oss. Att NFC-stödet i dessa nya mod­eller dessu­tom är helt och hål­let lås­ta till Apple Pay tar bort ännu en USP.

Läs ock­så iPhone 6 Plus-recen­sio­nen: iPhone 6 Plus  – störst är inte alltid bäst

 

Kommentarer