Skrivet den 28 August 2014 kl 15:33 av Nyheter, Recensioner12 kommentarer13024

Recension: Lockitron – det lilla digitala låset för ytterdörren

Vi har tidi­gare tes­tat Yale Door­man i läng­tan om att dig­i­talis­era våra hem – en pro­dukt som trots sin omständli­ga instal­la­tion funger­ar väldigt bra. Den­na gån­gen tes­tar vi upp­stickaren Lock­itron från Api­gy som fick en raket­start med att crowd­fun­da ihop 1,5 miljon­er dol­lar 2012.

Lock­itron är en speci­fika­tion­sspäck­ad liten appa­rat som mon­teras på insi­dan av din dörr, dold för nyfik­na ögon. Lock­itron har inbyg­gt WiFi, Blue­tooth 4.0, NFC, foto­sen­sor och accel­rom­e­ter – bety­dligt mer teknikspäck­ad jäm­fört med Yales dig­i­ta­la lås.


[related]Läs också:[/related][display-posts id=“100888”  image_size=”thumbnail” orderby=”date”  posts_per_page=“1”][line]

Uppackning

För­pack­nin­gen som Lock­itron lev­er­eras i andas inspi­ra­tion från Apple, även om kar­ton­gen är i svart. Inuti finns allt som behövs för att installera Lock­itron över ditt redan befintli­ga lås. Med i kar­ton­gen kom­mer själ­va Lock­itron-lådan som sätts över det befintli­ga låset, mon­ter­ingsplat­ta, fyra bat­terier, skru­vme­jsel (!) och en NFC-tag.

Lockitron uppackning

Installation

Funger­ar inte med alla dör­rlås

En förut­sät­tning för att Lock­itron över huvud taget ska vara ett alter­na­tiv för dig och din dörr är dels att din låsanord­ning inte har en bak­plat­ta (“escutcheon”) och att avstån­det från lås­cylin­dern ner till hand­taget inte är för kort. I annat fall får helt enkelt inte Lock­itron plats. Du kan läsa mer om kom­pat­i­bilitet på Lock­itrons hjälp­si­dor.

Bör­ja med att kop­pla upp mot WiFi

Innan Lock­itron kan installeras på dör­ren ska den kop­plas upp mot ditt WiFi-nätverk. Det­ta görs genom låsets till­hörande app med en teknik som kallas BlinkUp. Tele­fo­nens skärm blinkar i en viss följd och en foto­sen­sor i högra hör­net på Lock­itron reg­istr­erar det­ta och kop­plar därefter upp mot ditt nätverk.

Instal­la­tio­nen är sedan myck­et enkel, med hjälp av skru­vme­jseln som följde med i lådan los­sar du på plat­tan runt vre­det på din dörr. Du för på den C‑formade bak­plat­tan bakom vre­det och sedan spän­ner du fast vre­det igen. Lock­itron­lå­dan pas­sar nu över vre­det och fäster på bak­plat­tan genom att vri­das fast mot­sols. Sedan sätts en gum­mi­plat­ta över som pas­sar i lådan över det gam­la vre­det, och slut­li­gen är det bara att sät­ta på lock­et så är instal­la­tio­nen klar.

Min ytter­dörr är en dubbeldörr så viss mod­i­fika­tion med en såg fick göras innan själ­va Lock­itron-lådan kunde vri­das på utan att slå i den andra dör­ren.

Förs­ta prob­lemet jag sprang på var att dör­ren hade ett fal­lås, ett så kallat smäck­lås – ett lås som alltid går till­ba­ka till låst läge när dör­ren stängs. Det­ta var för mig som bor i hyres­rätt inte svårare att åtgär­da än att ringa vak­t­mästaren och få det utbytt till ett van­ligt fall­regel­lås redan sam­ma efter­mid­dag.

Sense-funktionen inte aktiverad

Lock­itron har sedan de bör­jade skep­pa ut sina förs­ta enheter drag­its med oli­ka prob­lem, och det kanske störs­ta har var­it att bat­terier­na tag­it slut snab­bare än beräk­nat. Det­ta har resul­ter­at i att de stängt av Blue­tooth-funk­tio­nen “Sense” – en funk­tion som gör det möjligt för Lock­itron att kän­na av när du när­mar dig dör­ren och då låsa upp den åt dig automa­tiskt.

Lock­itron planer­ar fort­farande att lansera Sense lite län­gre fram i tiden, och i skri­vande stund betat­es­tas funk­tio­nen. Målet är att Sense ska dra min­dre ström och även lära sig på vil­ka tider du kom­mer och går för att låta Lock­itron gå i vila när den kan anta att du inte är hem­ma.

Allt sköts via en app

Hela instal­la­tio­nen utav Lock­itron görs via den till­hörande appen som finns till­gäng­lig för Android och iOS. Även om det finns ett web­b­gränss­nitt som ser myck­et bra ut så är det genom appen myck­et smidi­gare.

Appen är enkel att manöver­era i, när den star­tas upp vis­ar den “Locked” eller “Unlocked” och genom att svepa en stor låssym­bol åt anti­n­gen vän­ster eller höger sköter du lås­ning och upplås­ning. Tele­fo­nen vibr­erar lite snällt när den får bekräf­telse till­ba­ka från Lock­itron om att den önskade åtgär­den är utförd.

I appen går det även att göra inställ­ningar så som namn på din Lock­itron, tid­szon, åt vilket håll låsan­nord­nin­gen på din dörr är. Du kan se en aktivitet­slogg med infor­ma­tion om vil­ka som låst upp eller låst den, samt om den har bliv­it låst för hand.

I appen går det att från adress­bo­ken eller manuellt via e‑post och tele­fon­num­mer bju­da in per­son­er för att få till­gång till att styra din Lock­itron. Det går att stäl­la in exak­ta tidsin­ter­vall på minuten för när till­gån­gen skall ges och det går även att ge någon per­ma­nent till­gång till.

Lockitron app

Efter två månader med Lockitron

Mina förvänt­ningar har gått upp och ned gäl­lande den­na på pap­pret väldigt intres­san­ta pro­dukt. Jag stödde pro­jek­tet som via crowd­fund­ing sök­te pen­gar i okto­ber 2012, men den skep­pades inte för­rän i juni 2014 på grund av förs­eningar.. Stund­tals orkade jag inte ens läsa alla de oli­ka mail som skick­ades ut gäl­lande funk­tion­er som skju­tits upp eller tillkom­mit. Fram­förallt mis­sade jag att Sense-funk­tio­nen inte är till­gäng­lig än, med stor besvikelse till följd.

Jag har en önskan kring framti­dens lås: dör­ren ska öpp­nas när jag kom­mer fram till den. Automa­tiskt. Att behö­va ta fram en tele­fon eller plas­t­bric­ka för att öpp­na dör­ren är inte så myck­et mer fan­tastiskt än att ta fram en met­all­ny­ck­el och vri­da runt.

Med två små barn som ska upp för fyra våningar är som sagt min önskan att dör­ren ska vara öppen när vi kom­mer upp. Att leta efter nyck­lar när jag bär på ett eller flera barn och ett par matkas­sar är något av en mardröm. Men att leta fip­pla fram min tele­fon, låsa upp den, öpp­na appen, dra åt sidan och vän­ta på att dör­ren ska öpp­nas lös­er inte prob­lemet. Däre­mot har jag bör­jat öpp­na dör­ren redan i bilen, och plöt­sligt bör­jade besvikelsen läg­ga sig.

Lockitron olika färger

På grund av att bat­terier­na i Lock­itron drogs med prob­lemet att de tog slut så snabbt har tiden mel­lan att Lock­itron vak­nar upp och går i vila ökats. Det­ta kan resul­tera i att även om jag står utan­för dör­ren och via appen har öpp­nat dör­ren så har inte Lock­itron låst upp dör­ren. Lös­nin­gen på det­ta är att Lock­itron har en inbyg­gd accel­rom­e­ter som kän­ner av knack­ningar och då vak­nar till liv. Det räck­er att jag drar ner hand­taget en gång så vak­nar Lock­itron till liv och utför kom­man­dot som är skick­at till den.

Min sam­bo kände sig inte alls pigg på att bör­ja öpp­na dör­ren med en app och fort­sat­ter att använ­da den gam­la hed­erli­ga nyck­eln – en möj­lighet som exem­pelvis Yale Door­man inte har. Från insi­dan lås­es dör­ren med anti­n­gen det nya lite större vre­det som Lock­itron har eller med en liten knapp på sidan. Den­na knap­pen använ­der både min sam­bo och vår femåring gladeli­gen för att låsa dör­ren, och funger­ar även som indika­tor – den lyser anti­n­gen grönt, rött eller orange beroende på aktuellt till­stånd.

Lockitron dörr

Ej slutet för vanliga nycklar

Vi har fort­farande våra nyck­elknip­por med oss när vi ska gå ut. Vagn­för­rådet som vi delar med de andra i huset har en annan nyck­el, porten har en nyck­el, job­bet har sina nyck­lar och våra cyk­lar har sina. Hem­ny­ck­lar­na föl­jer således med var­je gång vi går ut. Det går givetvis att ha fler Lock­itron-enheter om det är så att alla dör­rar i ett hus ska upp­graderas, men det är idag svårt att helt och hål­let säga upp bekantskapen med de segli­vade met­allpin­nar­na.

Problem med vila och batteritid

Stund­tals vak­nar inte Lock­itron från sin vila även när kom­man­do är skick­at. När sedan ytterli­gare ett kom­man­do skickas kan låset svara med att reg­istr­era båda men enbart utföra ett. Det resul­ter­ar i att det i appen står att dör­ren är upplåst men att dör­ren i själ­va ver­ket pre­cis låst sig. Även åt andra hål­let med att dör­ren skulle vara öppen när appen säger att den är låst.

Efter 2 månaders över­driv­et hård test­ning av enheten har nu bat­terier­na tag­it slut och en notis i tele­fo­nen påmin­ner mig om att byta ut dem. Räk­na med ett par tiopack bat­terier per år.

Överkomlig prislapp

Priset på Lock­itron är $179, i skri­vande stund är det 1244 sek vilket får ans­es som ett ekonomiskt alter­na­tiv när det kom­mer till elek­tro­n­iska lås för hem­met. Yale Door­man kostar i sitt grun­dut­förande när­mare 3000 kro­nor, och då utan att ha stöd för WiFi- och app-styrn­ing. Men å andra sidan ingår då ett kom­plett lås, och inte bara ett mekaniskt vred.

Plus:

 • Snabb och enkel instal­la­tion – Instal­la­tio­nen var klar på någon timme, allt som allt.
 • Fler­talet anslut­ningsmöj­ligheter – Ingen metod läm­nas bakom, även sms får föl­ja med.
 • Öppet API – Det finns ryk­te om att Peb­ble ska imple­mentera stöd för Lock­itron.
 • Lätt att skic­ka tem­porära nyck­lar till vän­ner och hantverkare 
 • Enkelt att byta ut bat­terier­na –  Fyra AA-bat­terier som ska räc­ka i 6 månad­er.
 • Pris – I jäm­förelse med andra enheter är den ett bil­ligt alter­na­tiv.
 • Dold - Till skill­nad från andra elek­tro­n­iska lås sit­ter Lock­itron enbart på insi­dan.

Minus:

 • Lock­itron-lådan är större än på bilder­na – Lådan mäter 10,5 x 17,3 cm
 • Förmed­lar inte kor­rekt infor­ma­tion i appen -  Även om det­ta skulle gå att upp­dat­era med mjuk­vara är det högst vik­tigt att det funger­ar.
 • Svårt att vak­na ur viloläge – Det finns ingen infor­ma­tion om när Lock­itron går i vila eller hur ofta.
 • Försäkrings­bekym­mer – Det finns ännu ingen bra stan­dard för vad som gäller vid försäkringsären­den. Enligt uppgifter från låssmed kom­mer stan­dard SS3522 inom en snart framtid upp­dat­eras för att inklud­era vad som krävs av elek­tro­n­iska lås.

[line]

Fak­ta:

[line]

Betyg: 7/10

Lock­itron är helt klart ett steg i rätt rik­t­ning mot framti­den och utopin om en nyck­el­fri värld. Men den når inte rik­tigt ändra fram. Avsak­naden av Sense-funk­tio­nen är en stor besvikelse, även om det ska kom­ma till­ba­ka. Och att bat­terier­na inte klarar sig län­gre än ett par månad­er tyder på att något inte står helt rätt till.

Bort­sett från de få bris­ter­na med att vak­na ur vila och töm­ma bat­terier­na lite för snabbt gör den sitt jobb. Att enkelt kun­na styra sitt lås med en app kan dock vara både smidigt och omständigt, beroende på sit­u­a­tion. Lyck­ligtvis fort­sät­ter de van­li­ga nyck­lar­na att fungera ifall något skulle gå snett.

 

12 kommmentarer på Recension: Lockitron – det lilla digitala låset för ytterdörren

 1. Dan says:

  Hade den haft sense så hade jag var­it ser­iöst intresser­ad. Att bat­terier­na bara håller ett par månad­er känns gan­s­ka naturligt med tanke på det fysiska job­bet att låsa och låsa upp. Det låter dock som att du behöver en pryl till: http://store.apple.com/se/product/MC500ZM/A/apple-batteriladdare :)

  Jag hop­pas på upp­dat­er­ad infor­ma­tion om sense och prob­le­men med viloläge och läge­sprob­lem lös­er sig.

 2. TianZhu says:

  Spelar ingen roll hur myck­et teknik det finnns i låset om det ser ut sådär. Och med det menar jag låset, inte färg­er­na. Det där låset ser ut att kun­na bry­tas upp hur lätt som helst.

 3. Edwin Andersson says:

  Låset är ditt egna, det är bara en dosa man sät­ter över vre­det på insi­dan. Därmed kom­mer inte säk­er­heten påverkas.

 4. TianZhu says:

  Då var det ett fruk­tans­värt klent lås :) vill inte län­ka i den här artikeln, men en vän är med och gör ett lås som går i pro­duk­tion i vin­ter som har den högs­ta tänkbara säk­er­heten, enligt de sven­s­ka myn­digheter­na som tes­tar. ASSA är inte gla­da :)

 5. Edwin Andersson says:

  Jag tror att låset på bilden är till en innedörr, mest för att visa “proof of con­cept”. Men jag gillar tanken med ett enkelt och bil­ligt sys­tem att automa­tis­era sina lås.

 6. Esse says:

  Län­ka på!

 7. Allt­så, själ­va låset är ju det­sam­ma. Det endas om är en säk­er­het­srisk med just Lock­itron är ifall man med mjuk­vara på något sätt skulle kun­na hac­ka den och på så sätt låsa upp dör­ren.

  Och som Peter skriv­er: Län­ka på!

 8. Malte Lewan says:

  Föru­tom Yale Door­man och Lock­itron finns ju annars Genie Smart Lock: http://www.mobil.se/nyheter/styr-l-set-med-mobilen#.U‑vbiWSSwqb

 9. Thor says:

  Jo, det har fak­tiskt bliv­it några sådana lad­dare genom åren. När­mare bestämt 3st.
  Jag har var­it i kon­takt med tillverkar­na om att få tes­ta sense i beta inför recen­sio­nen men det tyvärr inte aktuellt. Men så fort det blir pub­likt ska vi upp­dat­era med mer infor­ma­tion om hur det funger­ar. Jag tror att svårigheten lig­ger i att veta om en står innan­för eller utan­för lägen­heten.

 10. Thor says:

  Som Peter och Siavash skriv­er: län­ka gär­na på!
  Svårigheter­na lig­ger i att det ännu inte finns någon stan­dard fram­ta­gen i Sverige för elek­tro­n­iska lås och vad som kom­mer att krä­vas.

 11. Thor says:

  Har Genie gått i pro­duk­tion än?

 12. Järker Påhls says:

  Enligt mallen så pas­sar den inte på min dörr. för­mod­li­gen mer plats på dör­rar i USA där de brukar gå inåt?

  Känns vågat att köpa något elek­tro­n­iskt lås tills det blir god­känt, svårt att veta vilket lås som är säk­ert jäm­fört med en mekaniskt :/