Recensioner

Recension: Turtle Beach Recon Spark

Använt på: PS4, PC

Ännu ett par gam­inghör­lu­rar från Tur­tle Beach har lan­dat hos oss. För ett par månad­er sedan tes­tade vi ett par andra lurar från just Tur­tle Beach, men som lig­ger någon hun­dralapp ner i pris från Recon Spark. Gör den extra hunkan i pris något för upplevelsen?

Design

Recon Spark är i prin­cip pre­mi­um­vari­anten av Recon 70 som vi provade sist. Det känns som att Tur­tle Beach äntli­gen förstått att gam­inghör­lu­rar måste kun­na hål­la lite hår­da tag och har istäl­let för helplast inte­gr­erat en met­all­båge som löper genom bågen. Dock så gör det­ta att de väger lite mer än sin bil­li­ga lille­bror.

Håll­barare design för er som bor­de bli bät­tre på spelet istäl­let för att skyl­la på mot­spelar­na!

Vi kla­gade ock­så på att Recon 70 var för små för huvudet, att de tryck­te för myck­et, att du alltid tänk­te på att du hade dem på. Det prob­lemet är abso­lut kvar i Recon Spark. Spark har ock­så ett annat mate­r­i­al för öronkud­dar­na. Det stänger ut ljudet bät­tre än Recon 70, men det gör att vi blev extremt var­ma och svet­ti­ga om öro­nen.

Desig­nen är abso­lut trevlig! Kul med lite annat än svar­ta lurar med sportdrycks­grö­na detal­jer som annars är stan­dard i allt som har med gam­ing att göra. Gär­na led ock­så. Och laser. Spark är stil­rent vita med laven­delfär­gade detal­jer. De kan lig­ga framme utan att en skäms.

Se omåt­tligt pepp och svin­cool ut i ny design!

Ljud

Pre­cis som med Recon 70 så ger de rent och fint ljud. Måste säga att du hör skill­nad på de båda lurar­na och Spark är tydligt bät­tre i fyl­lighet. Spelade även Bat­tle­field V till den­na recen­sio­nen likt för­ra och Spark är även bät­tre i sur­roundljuds-sit­u­a­tion­er där vi lätt kunde höra vart ondin­gar­na sköt ifrån.

De är inga pre­mi­um­lu­rar, men för de unge­fär 500 kro­nor de kom­mer lan­da på ger de väldigt fint ljud. Även mick­en funkade fint. De vi spelade med hörde oss glasklart och inga ljud från spelet läck­te igenom.

Summering

De är tigh­ta och var­ma, men ger bra och fyl­ligt ljud. Tyck­er att de är vär­da den hun­dring som skil­jer Spark och Recon 70 enbart p g a att ljudet är bät­tre all around och att desig­nen är så myck­et mer välkom­nande. Spark är en mul­ti­plat­tform­slur och Tur­tle Beach skickar med en splitk­a­bel för PC.

Kommentarer