Nyheter

Regeringen vill ha nationellt biljettsystem

One ticket to rule them all

Sverige kom­mer antagli­gen anslu­ta sig till de län­der där vi har ett och sam­ma bil­jettsys­tem för all kollek­tiv­trafik. Det bety­der en app oavsett om vi befinner oss i Huvud­staden, Åhus eller Umeå. Eller kort, eller webb­si­da.

Hur det skall se ut exakt är upp till utredaren som fått i upp­drag att ge ett förslag. Det­ta skall vara klart 30 april 2020.

Pris­er­na kom­mer dock inte röras utan det­ta är något som går under det kom­mu­nala självbestäm­man­det. Så vi slip­per Stock­holm­spris­er i övri­ga lan­det.

Via Com­put­er Swe­den.

Kommentarer