Android

Reuters: Google avbryter samarbete med Huawei

Det kommer bli tufft för bolaget framöver.

En käl­la till Reuters påstår att Google har avbru­tit sitt samar­bete med Huawei vilket kom­mer att göra det extremt tufft för bolaget framöver.

Om det­ta stäm­mer så kom­mer Huawei inte län­gre ha till­gång till framti­da upp­da­teringar av Googles oper­a­tivsys­tem Android eller kun­na använ­da tjän­ster som Google Play och G‑mail. Huawei kom­mer kun­na använ­da sig av andra ver­sion­er av Android som är open source, men de kom­mer inte få någon teknisk sup­port eller ha några framti­da samar­beten med Google — så tele­fon­er­na kom­mer inte innehål­la några av Googles tjän­ster.

Google har valt att göra det­ta då USA:s pres­i­dent Don­ald Trump lade till Huawei på lan­dets svar­ta lista på utländ­s­ka telekom­före­tag som man inte ska göra några samar­beten eller affär­er med. Det innebär att Huawei inte kom­mer att kun­na säl­ja några pro­duk­ter i USA och Huaweis framtid ser inte speciellt ljus ut just nu.

Via Reuters

Kommentarer