Nyheter

Revolut bjuder betalkunder på loungehäng vid flygplansförsening

För Premium & Metal-kunder
Detta inlägg innehåller reklam genom annonslänkar för Revolut

Är fly­g­plan­et förse­n­at mer än en timme bjud­er Rev­o­lut på till­gång till loun­gen.

Genom Rev­o­lut-appen har du redan idag möj­lighet att köpa till­gång till lounger på oli­ka fly­g­platser. Nu kom­mer de lösa till­gång kost­nads­fritt om ditt fly­g­plan är förse­n­at mer än en timme om du är Pre­mi­um eller Met­al-abon­nent.

Du behöver inte beta­la någon månad­skost­nad för att använ­da Rev­o­lut men den­na typen av tjän­ster ingår oftast enbart i de båda beta­l­abon­ne­man­gen på 77 kro­nor respek­tive 140 kro­nor. Man säger att det gäller fler än 1 000 lounger på mer än 500 fly­g­platser i över 100 län­der.

För att nyt­t­ja möj­ligheten måste du reg­istr­era dina fly­guppgifter i appen först under funk­tio­nen ”Smart­De­lay”.

Läs mer om Rev­o­lut på deras webb­si­da.

Se ock­så vår video om Rev­o­lut.

https://youtu.be/K7oIGFXfEhA

Kommentarer