Nyheter

Riksarkivet behöver din hjälp med att få in anrik teknik

#UlfochHansBaryton

Rik­sarkivet, som har i upp­drag att bevara allt värt att bevara i det här lan­det, behöver hjälp med att till­skansa sig gam­mal teknik för att kun­na läsa av gam­mal media. Prob­lemet som behöver lösas är att någon­stans mel­lan perga­men­trul­lens upp­komst och att gud upp­fann USB-min­net har det sparats infor­ma­tion på en rad omöjli­ga och omöjlig for­mat. Ibland har Rik­sarkivet inga enheter för att göra det och ibland går det de har sön­der.

Där­för finns nu en lång rad önskemål från myn­digheten som du bland annat ser ovan men läs ock­så vil­ka ruti­n­er som används då de ju fak­tiskt inte är en åter­vin­ningssta­tion för din gam­la 486:a.

Tack till Stef­fanie Esse.

Kommentarer