Smarta Hem

Ring åter igen i blåsväder över den personliga integriteten

Skickar metadata till höger och vänster

Appen för att styra våra Ring-kameror skickar ut per­son­lig meta-infor­ma­tion till en rad tred­jepart­stjän­ster.

Ring är en av de störs­ta tillverkar­na inom upp­kop­plade kameror och vi har vid ett fler­tal tillfällen recenser­at oli­ka vari­anter. Men bolaget har tidi­gare fått kri­tik för något slap­phänt hanter­ing av använ­daruppgifter. Men även att medar­betare både tillåtits ha till­gång till kun­ders kameror samt i något fall där medar­betare fått sparken för att de olovli­gen tit­tat på kun­ders mate­r­i­al.

Nu har Elec­tron­ic Fron­tier Foun­da­tion (EFF) granskat Android-appen och kom­mit fram till att den skickar en hel rad­da av infor­ma­tion till tred­je part. Det rör sig dock inte om själ­va video­ma­te­ri­alet men däre­mot IP-adress­er, vilken mobil­op­er­atör, sen­sor data men i vis­sa fall även ditt namn och epostadress.

Till­sam­mans kan den­na typen av data ska­pa en spår­bar dig­i­tal iden­titet som sedan kan spåras över nätet men ock­så geografiskt med hjälp av IP-adresser­na.

Endast en av de bola­gen som infor­ma­tio­nen skickas till nämns i Rings Integrit­spol­i­cy (och därmed ges möj­lighet att från­sä­ga sig att infor­ma­tion skall skickas dit).

Ring säger till Giz­mo­do att man behöver använ­da dessa tred­jepart­stjän­ster för att analy­sera och förstå använ­dar­nas behov så att de kan göra den bät­tre samt att man har avtal med bola­gen som ser till att infor­ma­tio­nen endast används till det syftet och inte säljs vidare.

Lyssna ock­så på Teknikveck­an Spe­cial där vi inter­vjuar Karl Emil Nikka om vad vi skall tän­ka på i de här sam­man­hangen

Kommentarer