Recensioner

Ring Stick Up Cam — bra för både människor och djur

I've got my eyes on you
Detta inlägg innehåller reklam genom annonslänkar för Webhallen

Oavsett om du vill ha koll på att ingen bry­ter sig in i ditt hem, att bar­nen sover, att hun­den inte ställer till något fuf­fens eller se om det är budet som ringer på dör­ren så känns det som Ring har en pro­dukt som pas­sar alla sce­nar­i­on.

Stick Up Cam

Kam­er­an går att köpa i två vari­anter, med kabel eller bat­teri. Tanken med Stick Up Cam är att du enkelt ska kun­na fly­t­ta runt din kam­era eller slip­pa omständi­ga kabel­dragningar då Stick Up Cam mår lika bra inomhus som utomhus och klarar alla väder­streck. Det går anti­n­gen att stäl­la sin kam­era på det redan fast­mon­ter­ade sta­tivet eller så går den även att skru­va upp på hus­fasaden för säkrare instal­la­tion så ingen stjäl kam­er­an.

Stick Up Cam fil­mar i 1080p, ser i mörkret och har både mikro­fon och hög­ta­lare så du kan använ­da den för tvåvägskom­mu­nika­tion med per­so­n­en som befinner sig i närheten av kam­er­an.

 

Inställningar

Pre­cis som med Rings andra kameror finns det en drös med inställ­ningar att göra så som att det bara ska skickas ut notis­er om rörelse vis­sa dagar eller tider på dygnet, du ska­pa zon­er så kam­er­an enbart rea­ger­ar om det är rörelser i vis­sa delar av bilden som kam­er­an fil­mar. Ett exem­pel på när zon­er är bra att använ­da är om du har en kam­era på bak­si­dan av din tomt. Pon­era att med i bilden finns ett träd vars grenar rör sig av vin­den. Då kom­mer du få en notis om att det är rörelser på bak­si­dan av tomten mer eller min­dre hela tiden. Då går det istäl­let att ange zon­er och exk­lud­era just trädet.

Hur bra fungerar den?

Det fina med en över­vakn­ingskam­era som går på bat­terier är att den kan fyl­la flera oli­ka syften, när man reser bort går den att plac­era utan­för ytter­dör­ren. Är man hem­ma går den allde­les utmärkt att använ­da som baby mon­i­tor eller helt innan­för ytter­dör­ren för att se när bar­nen går och kom­mer hem. Under testet så har vi haft kam­er­an i barn­rum­met och utöver att vi direkt får en notis om dot­tern är uppe och lek­er trots att det är dags att sova kan vi även direkt via appen säga till att det är dags att läg­ga sig i sän­gen igen. Skulle vi vara bortrest och får en notis om rörelse och ser att någon försök­er bry­ta sig in så har kam­er­an även en siren som går att aktivera för att skräm­ma bort tju­ven.

Det mindre bra

Det är dock några sak­er som vi inte gillar och dels är det att vi fort­farande sak­nar stöd för det utlo­vade Home­K­it-stödet som Ring har lovat ska kom­ma i över två år. Inte heller finns stöd för Google Nest Hub där vi gär­na hade sett att bilden kom upp automa­tiskt på den skär­men vid behov.

Näs­ta del är att vi inte kan sät­ta in ett min­nesko­rt och spara allt inspelat mate­r­i­al lokalt. Vill vi kun­na spara mate­r­i­al så krävs det att vi teck­nar sig för en av Rings prenu­mer­a­tionsalter­na­tiv vilket med­för en extra kost­nad. Integritet är även något som är väldigt upp­märk­sam­mat idag och det gör att mån­ga vill spara sitt mate­r­i­al lokalt utan att det ska upp i ett annat före­tags moln, så det­ta är något vi hop­pas att Ring ser över i framti­da pro­duk­ter. Vi sak­nar även geo-fenc­ing vilket mån­ga andra tillverkare erb­jud­er, och det bety­der att kam­er­an inte reg­istr­erar rörelser om du är i hem­met och så fort du läm­nar så aktiveras det.

 

Summering

Trots en del neg­a­ti­va ord så kan vi ändå rek­om­mendera Ring Stick Up Cam. Det är en trevlig och prisvärd pro­dukt som lev­er­erar en klar bild och ljud samt en drös med funk­tion­alitet. Ring ägs av Ama­zon så det går även att kop­pla ihop kam­er­an med Ama­zons Alexa vilket är ett trevligt till­skott. Enkel­heten med att kam­er­an är helt kabel­fri gör att använd­ning­som­rådet blir väldigt brett. Så har du inga prob­lem med att beta­la en månad­skost­nad för lagring av video så bör du abso­lut tit­ta när­mare på Ring Stick Up Cam. Dock så hop­pas vi verk­li­gen att Ring lev­er­erar på sina tidi­gare löften om Home­K­it-stöd.

https://youtu.be/oADGH-5Ry_o

Detaljer

Cam­era Res­o­lu­tion 1080p
Field of View 115 degrees hor­i­zon­tal, 65 degrees ver­ti­cal
Bat­tery Life/Charge Time Three to six months depend­ing on usage. Charges in five to 10 hours.
Con­nec­tiv­i­ty 2.4GHz Wire­less B/G/N
Con­nec­tion Speed Requires a min­i­mum upload speed of 1Mbps, but 2 Mbps is rec­om­mend­ed for opti­mal per­for­mance
Audio Specs 15mm H x 40mm W x 18mm D Speak­er and one Omni-direc­tion­al micro­phone
Sys­tem Require­ments iOS 9.1x or lat­er, Android 5.0 or lat­er
Size 2.36 in. x 3.82 in. x 2.36 in. (with­out stand)

Pris: Ca 1 590 kro­nor

Köp­ställe: Web­hallen säl­jer alla Ring-pro­duk­ter.

Kommentarer