Apple

Rykte: Apple jobbar på AirPods Pro Lite

Mellanbarnet?

Enligt lever­an­tör­er i Tai­wan så arbe­tar Apple med att ta fram ett par lite bil­li­gare Air­Pods Pro.
Det är Dig­iTimes som rap­porter­ar om dem här Air­Pods Pro Lite. Enligt Dig­iTimes infor­ma­tion från lever­an­tören så ska nya iPads, Apple Watch och iMacs även vara på ingång inom dem när­maste månader­na. Om vi verk­li­gen får se nya iPads och Apple Watch innan sep­tem­ber månad åter­står att se men är inte troligt. Så infor­ma­tio­nen får tas med en nypa salt.

Men om Air­Pods Pro Lite inte bara stavades Air­Pods så är frå­gan vad som kom­mer göra att deras hör­lu­rar nu skil­jer sig från varan­dra.

Hela ryk­tet grun­dar sig i en rap­port om att Apple tit­tar på möj­ligheten att öka pro­duk­tio­nen med oli­ka lever­an­tör­er i Tai­wan för att spri­da ut sin pro­duk­tion av pro­duk­ter. Det är ju allmänt känt att läg­ga alla sin ägg i en korg kan ha förö­dande kon­sekvenser om vid pan­demier eller andra virus sprids. Vilket nyli­gen fått myck­et av pro­duk­tio­nen i Kina att hal­ta.

Via: MacRu­morrs

 

Kommentarer