Apple

Rykte: De här förbättringarna får iPhone 12 Pro

Enligt YouTube-kanalen Every­thin­gAp­plePros käl­lor kom­mer topp­mod­eller­na av näs­ta gen­er­a­tions iPhones att innehål­la en Pro­Mo­tion-skärm, likt den på iPad Pro.

Det vill säga en skärmup­p­da­ter­ings­frekvens som vari­er­ar mel­lan 60Hz och 120Hz beroende på vad som visas.

Vidare säger de att FaceID för­bät­trats samt att telelin­sen i kam­erasys­temet upp­graderas från 2x till 3x zoom.

Tidi­gare ryk­ten har ock­så gjort gäl­lande att årets tele­fon­er får 5G samt att LiDAR-sen­sorn som först intro­duc­er­ades i senaste iPad Pro även ham­nar i iPhone.

Kommentarer