Nyheter

Rykte: Framtida Apple Watch kommer inte ha fysiska knappar

En käl­la till Fast Com­pa­ny med­de­lar nu att Apple planer­ar att slopa dom fysiska knap­par­na på framti­da Apple Watch. Man kom­mer ersät­ta dessa med en lik­nande lös­ning som iPhone 7 och 7 Plus fick. Klock­an kom­mer att utrustas med touch-baser­ade “knap­par” som likt iPhone 7 simuler­ar ett knapp­tryck med hjälp av Tap­tic Engine.

Man kom­mer behål­la sam­ma design som idag på knap­par­na och dom kom­mer inte heller byta plats från hur dom sit­ter plac­er­ade idag. Anled­nin­gen till bytet är dels att man kan för­bät­tra klock­ans vat­ten­tå­lighet och van­li­ga fysiska knap­par tar mer plats inuti klock­an.

Via Fast­Com­pa­ny

Kommentarer