Smarta Hem

Rykte: Samsungs tv-apparater får inbyggd Google Assistant

Kommer eventuellt visas upp på CES

Att ha en rös­tas­sis­tent hem­ma blir allt mer van­ligt och nu ryk­tas det att Sam­sung och Google arbe­tar på ett samar­bete där Google Assis­tant hit­tar in i Sam­sungs kom­mande tv-appa­rater.

Det är sidan Vari­ety som påstår sig ha käl­lor som sit­ter på den­na infor­ma­tion och dom förs­ta mod­eller­na med Google Assis­tant ska visas upp redan på CES som drar igång i bör­jan på näs­ta år. Exakt vad för funk­tion­alitet Google Assis­tant kom­mer att få i Sam­sungs tv-appa­rater är fort­farande okänt men vi kan nog räk­na med att vi kom­mer kun­na justera voly­men på tv’n, byta kanal och star­ta oli­ka appar.

Sam­sung har redan idag sin egna rös­tas­sis­tent Bix­by inbyg­gt i vis­sa av sina tv-appa­rater så samar­betet är lite förvå­nande men väldigt trevligt för oss kon­sumenter.

Via Vari­ety

 

Kommentarer