Nyheter

Rykte: Snart kan du låsa upp din iPhone X i landskapsläge

WWDC när­mar sig med storm­steg och det har inte bju­dits på över­driv­et myck­et ryk­ten om iOS 12. Vi har tidi­gare rap­porter­at att fokus kom­mer lig­ga på att få till pre­stan­dan och lösa alla bug­gar som fanns i iOS 11.

Men den Japan­s­ka bloggen Mac Otakara rap­porter­ar nu att alla med en iPhone X kan få en trevlig funk­tion i den kom­mande upp­da­terin­gen — Face ID i land­skap­släge. Som det ser ut idag går det enbart att låsa upp sin iPhone X i ver­tikalt läge vilket gör det lite prob­lema­tiskt om man fäster tele­fo­nen i bilen och har den som GPS i land­skap­släge.

Mac Otakara rap­porter­ar även att Apple kom­mer släp­pa en ny iPhone i höst som har en 6,5″ OLED-dis­play, och tele­fo­nen kom­mer ha sam­ma mått som dagens iPhone 8 Plus. Nedan kan ni se en rik­tigt risig “kon­cept­bild” från Otakara där man ser hur den nya mod­ellen ser ut bred­vid en iPhone 8 Plus.

 

 

Käl­la Mac Otakara

Kommentarer