Android

Så får du nya Android Auto i Sverige

Och en smaskig videogenomgång

Sverige må ha dykt upp på Googles lista över län­der med Android Auto-stöd både en och två gånger, men fort­farande så har det ej lyck­ats visa sitt vack­ra ansik­te i vår Play Store.

Det hin­drar inte oss från att lad­da hem ännu en ny APK och installer­ar. I och med upp­da­terin­gen av gränss­nit­tet blir Android Auto en smu­la mer använd­bart. Vi inte där att vi springer till­ba­ka och häm­tar en USB-kabel om vi skulle glömt den men det blir ändå lite trevli­gare om vi skulle ha med den.

I stäl­let för att nav­ig­era mel­lan appar­na så har vi nu både ljud­kon­troller och kar­tan i sam­ma vy. Skulle det kom­ma in ett med­de­lande visas det upp på skär­men som en notis. I stäl­let för att först väl­ja tjänst och sedan vilken typ av app — exem­pelvis först att vi vill se kar­tap­pen och sedan Waze så har vi nu en meny med alla kom­pat­i­bla appar.

Fort­farande är utbudet skralt och i slutän­dan är det mest Waze och musiken vi styrar även i fort­sät­tnin­gen.

Vi lad­dade hem APK:n för Google Android Auto via APK Mir­ror.

Kommentarer