Nyheter

Så fungerar Revolut i Sverige

Ett betalkort med app
Detta inlägg innehåller reklam genom annonslänkar för Revolut

Rev­o­lut är en del av vad mån­ga kallar fin­tech (financetech). Kort sam­man­fat­tat när våra ekonomiru­ti­n­er erb­juds genom smidi­ga appar och webbtjän­ster. Mot det­ta finns de tra­di­tionel­la banker­na där det ofta krävs sam­tal eller skriv­na med­de­lande via inter­net­banken för att få sak­er gjort.

Det uni­ka med Rev­o­lut utöver att erb­ju­da en smidig och använ­darvän­lig app för kon­sumenter är deras betalko­rt. De ger lik­nande vil­lkor som de tra­di­tionel­la kred­itko­rten. För Rev­o­lut är ingen lös­ning där du får en fak­tu­ra i efter­hand utan du måste föra över pen­gar till ditt kon­to först. Smidigt för dig som inte vill byg­ga upp någon skuld eller har svårt att hantera kred­it.

Grun­den är kost­nads­fri och erb­jud­er ett fysiskt Visa-kort. Det­ta kan du sedan läg­ga in i Google Pay eller Apple Pay och slip­pa ha något fysiskt kort alls. Här erb­juds ock­så val­u­taväxling till självkost­nad­spris och inga uttagsavgifter om du tar ut från banko­mat upp till 2000 kro­nor i månaden. Men fram­förallt en app som låter dig enkelt spär­ra och spär­ra upp oli­ka funk­tion­er på kor­tet så som NFC, mag­ne­trem­san, inter­nethandel, byta och låsa upp pinko­den om du råkat slå fel tre gånger.

Utöver grund­abon­ne­manget finns Pre­mi­um och Met­al. Kor­ten i dessa abon­ne­mang är mer exk­lu­si­va och i Met­al-abon­ne­manget får du ett fysiskt kort i just met­all från Mas­ter­card. Pris­er­na är 77 kr respek­tive 140 kro­nor i månaden. Utöver möj­ligheter­na att ha snyg­gare betalko­rt än din kom­p­is så ingår försäkringar, kost­nads­fria virtuel­la kort, till­gång att växla in kryp­to­va­l­u­tor, möj­lighet att köpa access till fly­g­plat­slounger med mera.

Met­al-abon­ne­manget ger i sin tur 0,1% till­ba­ka på var­je köp inom Europa och 1% utan­för Europa samt Concierge-ser­vice som kan boka hotell, fly­gre­sor och annat till dig. Vidare får du till­gång till en lounge-vis­telse kost­nads­fritt.

Detta ingår

Revolut grundabonnemang — Kostnadsfritt

 • Brit­tisk bankkon­to
 • Euro  IBAN-kon­to
 • Hand­la i över 150 val­u­tor till inter­bankkursen för val­u­taväxling
 • Kost­nads­fri växling mel­lan 29 fiat-val­u­tor upp till SEK50,000 per månad
 • Avgifts­fria banko­matut­tag upp till SEK2,000 per månad

Revolut Premium-abonnemang — 76,99 kr / månaden

Utöver ovan ingår:

 • Avgifts­fria banko­matut­tag upp till SEK4,000 per månad
 • Utomeu­ropeisk sjuk­försäkring
 • Försäkring vid förse­n­at bagage och flyg
 • Glob­al expresslever­ans
 • Pri­or­it­er­ad kund­sup­port
 • Omedel­bar åtkomst till fem kryp­to­va­l­u­tor
 • Pre­mi­um-kort med exk­lu­si­va design­er
 • Virtuel­la kort för engångs­bruk
 • LoungeKey Pass-åtkomst

Revolut Metal-abonnemang — 139.99 kr / månaden

Utöver ovan ingår:

 • Avgifts­fria banko­matut­tag upp till SEK6,000 per månad
 • Ett kost­nads­fritt Lounge-besök i ditt LoungeKey Pass.
 • 0,1 % cash­back inom Europa och 1 % utan­för Europa på alla kort­be­tal­ningar
 • Concierge-tjänst

Använd vår affil­i­atelänk för att slip­pa frak­ten på dina kort, utöver att stöd­ja Teknikveck­ans fort­sat­ta drift, om du vill tes­ta Rev­o­lut.

Kommentarer