Ljud & Bild

Så mycket kostar Samsungs QLED 4K & QLED 8K 2020-modeller

Både högt och lågt

Sam­sung visade idag upp 2020 års TV-mod­eller och med det start­skot­tet för 8K på rik­tigt. Dags att läg­ga mod­ellen Q950T på min­net.

Flag­gskep­pet Q950T QLED 8K TV utmärk­er sig med sin infi­nite-skärm som ger tittaren 99% “skärm-till-ram-förhål­lande”. Den har sex inbyg­g­da hög­ta­lare rik­tade åt alla håll och mäter endast 15mm i pro­fil.

Stor­lekar­na som den kom­mer i för oss i Europa är 65, 75 och 85 tum.  Den har även en tvilling i form av Q900T som har sam­ma bild­kval­ité men utan One Con­nect-box­en samt ett mer tra­di­tionellt utseende. One Con­nect gör att vi endast har en sladd från teven och sedan ansluts allt­ing via en box i stäl­let. Även den något bil­li­gare Q800 lanser­ades i dag och Sam­sung har nu allt­så tre 8K Tv-appa­rater. De två senare mod­eller­na kom­mer i stor­lekar­na 55 till 98 tum.

Priser QLED 8K

  • Sam­sung Q800T 65 tum: Ca 40 000 kr
  • Sam­sung Q950T 65 tum: Ca 60 000 kr
Samsung Q950T tar rygg på Q800T.

Sam­sung Q950T tar rygg på Q800T.

Utöver de här 8K-mod­eller­na så upp­dat­eras även QLED-mod­eller­na med 4K och även de får en T‑beteckning (För­ra året var R) Q60T, Q70T, Q80T, Q90T och Q95T. Dessa kom­mer finnas till­gäng­li­ga i stor­lekar mel­lan 43 till 85 tum. Pre­cis som 8K-vari­anter­na finns det två flag­gskepp och det som skil­jer mel­lan Q90T och Q95T är One Con­nect-box­en samt liten annan design. Q95T köper du allt­så med fördel om du skall hän­ga den på väggen och Q90T om den skall stå på bänken.

Samsung QLED 4K

Årets QLED 4K-mod­eller från Q60T till vän­ster till Q95T längst ner till höger.

Priser för de bästa 4K-modellerna

  • Sam­sung Q90T 65 tum: Ca 25 000 kr
  • Sam­sung Q95T 65 tum: Ca 30 000 kr

Jäm­för vi med för­ra årets flag­gskepp med 4K (Q90R) är det ett par tusen­lap­par bil­li­gare i år och om du klarar dig utan One Con­nect-box­en så blir det rik­tigt prisvärt för den här teven.

Samsung Q95T

Sam­sung Q95T

Nya funktioner för året

Bland mod­e­or­den som nämns i pressmed­de­landet är

  • Quan­tum Dot AI: Det som skalar upp vilket innehåll som helst till 4K eller 8K
  • Adap­tive Pic­ture: Kän­ner av hur mörkt det är i rum­met och anpas­sar bilden därefter för att maximera kval­itét­skänslan. Lite som Sam­sung Frame funger­ar idag i tavel­läge.
  • Active Voice Ampli­fi­er: Kän­ner av brus och oljud och ökar väl utval­da ljudele­ment efter behov så som dialo­gen. När damm­sug­aren stängs av så går ljudet till­ba­ka till det nor­mala.
  • Object­ing Track­ing Sound+ (OTS+): Genom de nya hög­ta­lar­na på sidor­na, uppåt och nedåt som vis­sa av mod­eller­na fått anpas­sas hur ljudet skickas ut baser­at på vad som hän­der på teven.
  • Q‑Symphony: Sound­bars från Sam­sung kan samar­be­ta med TV-appa­ra­ter­nas hög­ta­lare för att få ett fyl­li­gare ljud.

Samsung_Object_Tracking_Sound_OTS

Men vad vore Tv-appa­rater utan innehåll? Sam­sung har utveck­lat och expander­at samar­betet innehåll­slever­an­tör­er och Dis­ney+ kom­mer att finns till­gäng­ligt på Sam­sungs TV-appa­rater under 2020 med start 24 mars och rul­las ut suc­ces­siv i Europa och slut­li­gen Sverige till som­maren.

Samsung_Mobile_View

Genom Mul­ti-View kan vi se vår mobil spe­glas på skär­men sam­tidigt som vi tit­tar på något annat på teven — lite som pic­ture-in-pic­ture men med mobilens innehåll i stäl­let. Vi kan bland annat gå fram och knac­ka lite på teven med mobilen för att aktivera det men det går även på andra sätt. Det kallas Tap View.

Sam­sung pas­sade även på att pre­sen­tera mer infor­ma­tion om The Sero, skär­men som går att vri­da till ver­tikalt läge, The Frame kom­mer nu i ett min­dre for­mat på 32 tum som även går att mon­tera ver­tikalt och en stor vari­ant i 72 tum.

Vi ber om att få återkom­ma med fler pris­er och lanser­ings­da­tum.

Kommentarer