Nyheter

Så tycker vi om den nya nanon

(Tidi­gare pub­licer­ad på Macfeber)

Man kan dividera fram och till­ba­ka om den nya run­dade for­men på iPod nano i evigheter. Två sak­er är emeller­tid extremt klara. Den ser helt annor­lun­da ut i verk­ligheten än på bild samt att vi till­hör de som tyck­er den är sjukt snygg.

Tunn är den ock­så, det är förs­ta gån­gen vi spon­tant tyckt att en iPod ser bräck­lig ut. Väl i han­den försvin­ner den känslan direkt.

Gränss­nit­tet
Gränss­nit­tet är rik­tigt snabbt och det förs­ta vi tes­tade var cov­er­flow då den­na funk­tion inte rik­tigt impon­er­at i tidi­gare iPod nano. Det gör den nu, inga teck­en på några hack när vi scrol­lar igenom våra bib­liotek.

Möj­ligheten att öpp­na det album eller den artist en viss låt till­hör är ett gigan­tiskt plus som vi sak­nat länge. Genius funger­ar lika bra som på iTunes Store och har redan förän­drat vårt sätt att lyssna på musik.

Hård­varan
Beträf­fande skär­men så är den rik­tigt klar och färg­er­na är fan­tastiska, filmer blir näs­tan lite overk­ligt på den lil­la skär­men. Att det skulle vara några prob­lem att tit­ta på den på grund av att den run­dad är inget som vi tänker på. Det­ta med reser­va­tion att det var­it en extremt reg­nig dag i Malmö och att vi inte kun­nat använ­da den i solsken.

Skak­funk­tio­nen som slumpar fram en ny låt funger­ar som förvän­tat.

På den neg­a­ti­va sidan är det inte myck­et men en sak som vi lyck­ades reta upp oss på är att gränss­nit­tet inte anpas­sas efter lig­gande for­mat föru­tom när det vankas cov­er­flow. Prob­lemet upp­stod när vi satt och gick igenom flera oli­ka musikvide­or, filmer­na star­tas alltid i horison­talt läge och menyn är alltid ver­tikal.

Huru­vi­da upplevelsen att det är enklare att använ­da scroll­hjulet med nya iPod nano jäm­fört med de gam­la är ett design­mäs­sigt fak­tum eller place­boef­fekt åter­står att se.

Betyget
När iPhone kom pås­tod Steve Jobs att det var den bäs­ta iPod någon­sin, vi kan med­dela att den fått se sig sla­gen, det är det här alla vägar lett fram till.

     

Kommentarer