Android

Samsung Galaxy S20 — Så ser året flaggskepp ut

Kamerabumpen breder ut sig

Sam­sung Galaxy S20-serien pre­sen­teras den 11 feb­ru­ari och vi kom­mer få se tre oli­ka vari­anter.

Det är Win­Fu­ture som säger sig fått tag på offi­ciellt mark­nads­förings­ma­te­r­i­al från Sam­sung. Mod­eller­na sägs heta S20, S20 Plus samt S20 Ultra. Pris­er­na kom­mer lands på 999 euro, 1099 euro och 1349 euro respek­tive.

Samsung S20

Det ser ut som att S20 kom­mer vara en färgglad his­to­ria medan de foton som finns på S20 Plus och S20 Ultra (Bild ovan) är mer gråa. Vidare är det ett punch hole i mit­ten samt min­i­malt med kant på nedan­si­dan vilket så klart är nice!

Att den het­er S20 i stäl­let för S11 sägs vara att Sam­sung vill har­monis­era det nya året.

Win­fu­ture står för pub­licer­ing av läck­an.

Kommentarer