Android

Samsung planerar att lansera eget betalkort

ka-ching

Sam­sung föl­jer i Apples fot­spår och kom­mer att lansera ett eget deb­it-kort inom en snar framtid

Till som­maren sägs Sam­sung lansera sitt kon­toko­rt och kor­tet sägs innehål­la inno­v­a­ti­va lös­ningar. Det hela kom­mer ske genom ett samar­bete med SoFi. Sam­sung som sedan 2015 haft Sam­sung Pay kom­mer nu ta myck­et av den framgån­gen och ge sig in på mark­naden med fysiska kon­toko­rt. Sam­sung har länge haft Cash­back vid köp och det är att anta att även deras kon­toko­rt kom­mer att innehål­la något lik­nande.

As a first step to this broad­er vision, this sum­mer Sam­sung in part­ner­ship with SoFi will intro­duce a new Sam­sung Pay expe­ri­ence with an inno­v­a­tive deb­it card backed by a cash man­age­ment account. We are excit­ed to share more details in the com­ing weeks.

Kommentarer