Nyheter

Samsung ska visa upp en ”artificiell människa” på CES

Den ersätter inte Bixby

Sam­sungs STAR Labs kunde under freda­gen offi­ciellt pre­sen­tera att de skulle lansera en arti­fi­ciell män­niska den 7 jan­u­ari under CES i Los Ange­les. NEON är nam­net, det­ta om det inte är ett kod­namn för den ”arti­fi­ciel­la män­niskan” som sam­sung själv kallar den.

Grun­daren och vd:en för STAR Labs Pranav Mis­try säger i en inter­vju till cntechpost.com att tekniken kom­mer bli enklare och resul­tera i en mer human AI än de tidi­gare rös­tas­sis­ten­ter.

Det är ock­så bekräf­tat att NEON kom­mer att kun­na använ­das på oli­ka språk så som engel­s­ka, span­s­ka och hin­di. Däre­mot så är det san­no­likt att NEON inte ska kun­na sven­s­ka vid lanser­ing.

Sam­sungs STAR Labs har var­it myck­et förte­gen om infor­ma­tion om NEON, men att den kom­mer att vara annor­lun­da än Bix­by kan vi vara säkra på.

Om du vill se nerräknin­gen till NEON eller tit­ta på dens Twit­ter och Insta­gram kon­to så kan du göra det här.

Kommentarer