Film & TV

Minska streamingkvalitén så här i Corona-tider

Om EU-kommisionär får bestämma

Med  hash­taggen Switch­To­Stan­dard hop­pas EU-företrä­dare att vi skall dela på band­bred­den så det räck­er till alla.

För att det inte skall upp­stå en virtuell motsvarighet till toalettpap­per­ham­string vill nu EU-kom­mis­sionären för den intre mark­naden Thier­ry Bre­ton att vi skall dra ner kval­itén på videostreamin­gen.

Thier­ry Bre­ton berät­tar via Twit­ter att han haft möte med Net­flix om sak­en. Exakt vad det mötet slu­tade i förtäl­jer inte his­to­rien.

https://twitter.com/norwegian76/status/1240610425793851398

Han har hit­tat på #Switch­To­Stan­dard och hop­pas nu att vi tar tag i det själ­va.

Frå­gan är om det räck­er för oss som strea­mar 4K att gå ner till HD för att alla skall bli gla­da.

Men riktigt så fungerar det inte

Net­flix har ett sys­tem där de skänker servrar till inter­ne­t­op­er­atör­er som lagrar mate­r­i­al som är pop­ulärt i den delen av världen. Det gör att Net­flix-grafiken oftast inte läm­nar din oper­atörs egna nätverk och där är säl­lan band­bredd ett prob­lem.

Upp­dat­er­at 20 mars 2020:

IP-Only har skick­at ut ett pressmed­de­lande som vis­ar att trafiken ökat markant på sis­tone.

Kommentarer