Nyheter

SAS slopar försäljning på planen

Ingen billig sprit för miljöns skull

SAS slopar försäljnin­gen av Tax Free-varor på pla­nen. Det­ta för att min­s­ka vik­ten och på så sätt släp­pa ut min­dre avgas­er.

SAS säl­jer pre­cis som de fles­ta andra fly­g­bo­lag alko­hol, smink och lik­nande varor på de inter­na­tionel­la fly­gningar­na och då slip­per vi beta­la skatt. Huru­vi­da vi sparar pen­gar på det är oklart med tanke på att pres­sa pris­er­na på annat sätt.

Vi kan ock­så anta att ombor­d­per­son­alen är gla­da att slip­pa agera försäl­jare där i trängseln.

SAS kom­mer dock erb­ju­da möj­ligheter­na att köpa varor på annat sätt.

Via pressmed­de­lande.

Kommentarer