Recensioner

Satechi trådlöst kompakta Apple-tangentbord — det gäller att träffa rätt

Så mycket mellanrum

Vi vill så gär­na äls­ka det här tan­gent­bor­det men det är något som gör att det är svårt att träf­fa tan­gen­ter­na.

Men först lite bak­grund, eller snarare brist på bakgrund(sljus). Apple dominerar mark­naden för tan­gent­bord för sina egna dator­er med sina stil­re­na Apple Mag­ic Key­board i alu­mini­um. Dock är dessa inte upplys­bara som vi lärt oss äls­ka på de bär­bara dator­erna.

Satechi Keyboard

Här kom­mer Sat­e­chi in som en av de få som lev­er­erar flera Mac-anpas­sade tan­gent­bord som har lika hög kval­itétsskänsla som Apples egna ihop med att det är bak­grunds­belyst. Men det slu­tar inte där, det har även stöd för att anslu­ta till tre sty­ck­en enheter sam­tidigt som vi kan byta enkelt mel­lan medelst tre oli­ka knap­par. Slut­li­gen har det USB‑C för laddning så det är framtidssäk­ert till­skill­nad mot Apples egna light­ning-his­to­ria.

Så allt är top­pen? NEJ — var­för skulle de tvunget kom­ma på sin egen design, kunde de inte skam­löst bara låta det vara likt Apples egna? I stäl­let har de näs­tan run­da knap­par som gör att det är lätt att slin­ta på tan­gen­ter­na.

Först trodde jag att det var indi­vidu­ellt men exem­pelvis gjorde Mar­cus Atte­fors en recen­sion på dess större syskon tan­gent­bord för drygt ett halvår sedan och älskade det men har även han lite småsvårt att skri­va på det­ta.

Summa summarum

Det är nice på alla sätt och vis och själ­va utseen­det på knap­par­na är trots allt en smak frå­ga, det bety­der att du gör rätt i att spara kvit­tot om du köper det så att du kan tes­ta och se om det pas­sar just dig.

  • Pro­duk­tk­val­ité: 4/5
  • Funk­tion 2/5
  • Design: 4/5
  • Val­u­ta för pen­gar­na 3/5
  • Instal­la­tion 5/5
  • Total­be­tyg 3/5

PLUS

  • Hög kval­ité — met­all­ram.
  • Rätt färg — rymd­grå.
  • USB‑C

MINUS

  • Tan­gen­ter­na, och det är ju rätt vik­tigt på ett tan­gent­bord.

DETALJER

Anslut­ning: Blue­tooth, USB‑C
Färg: Rymd­grå eller sil­ver.
Bat­ter­i­tid — 600 teo­retiska tim­mar inkl en mas­sa stand­by — det går att använ­da medan det lad­dar.
Pris: Ca 1000 kro­nor. Recen­sion­sex från Lifestyle­store.

Kommentarer