Skrivet den 16 June 2014 kl 07:45 av Nyheter10 kommentarer984

Se om din Mac har stöd för Handoff i OS X Yosemite (uppdaterad)

Apple tryck­te hårt på “Con­ti­nu­ity” under sin pre­sen­ta­tion på WWDC – ett sam­lingsnamn för funk­tion­er som gör det enklare att gå från en enhet till en annan.

En funk­tion som kallas för Hand­off gör att OS X Yosemite och iOS 8 dels kän­ner av varan­dras när­varo men ock­så att en pågående uppgift kan “skickas” över till en kom­pat­i­bel Mac eller iOS-enhet för fort­satt arbete.

Men nu framkom­mer det att alla Macar kanske inte kom­mer att kun­na använ­da sig av funk­tio­nen.

“Börja här, fortsätt där”

Det hela funger­ar på så sätt att iOS 8 och Yosemite kän­ner av varan­dra via Blue­tooth, och om exem­pelvis ett e‑postmeddelande håller på att kom­pon­eras på en iPad kom­mer Yosemite erb­ju­da att återup­p­ta skri­van­det på Macen.

Det hela sker helt söm­löst, och tills tred­jepart­sutveck­lare hun­nit upp­dat­era sina appar är det Apples egna som inled­ningsvis har stöd för funk­tio­nen. Under demon­stra­tio­nen visade Apple upp funk­tio­nen med Mail och iWork-appar­na.

I klip­pet nedan kan du se hur det funger­ar rent prak­tiskt:

Alla Macar inte kompatibla i betan

Nu har det framkom­mit att Blue­tooth ver­sion 4 är ett krav för att Hand­off ska fungera i den senaste utveck­lingsver­sio­nen av OS X Yosemite. Apple var hyf­sat snab­ba med att imple­mentera och utrusta sina mobi­la enheter med Blue­tooth 4, som ock­så går under nam­net Blue­tooth Low Ener­gy (LE). Macar­na utrustades dock inte med det för­rän 2011.

Den enda iOS-enhet med stöd för iOS 8, men som inte har kom­pat­i­bel Blue­tooth-ver­sion, är iPad 2.

I tabellen nedan från Apfeleimer kan du se om din Mac är har kom­pat­i­bel Blue­tooth-ver­sion eller inte.

osx-yosemite-bluetooth-4.0-le-apfeleimer-702x336

Upp­da­ter­ing: Enligt en foru­man­vän­dare på Macru­mors funger­ar det inte att lura äldre Macar genom att kop­pla in en BTE-kom­pat­i­bel Blue­tooth-don­gel. Sam­tidigt menar man i en annan artikel att vis­sa nätverks- och Blue­tooth-kret­sar som finns för exem­pelvis äldre Mac Pro-mod­eller funger­ar.

[via:www.macrumors.com “MacRu­mors”]
[source:http://apfeleimer.de/ “Apfeleimer”]

[dis­play-posts tag=“wwdc2014” image_size=“thumbnail” order_by=“date” order=“DESC” posts_per_page=“5”]

10 kommmentarer på Se om din Mac har stöd för Handoff i OS X Yosemite (uppdaterad)

 1. frippz says:

  Rackarns! Min late 2009 iMac fixar allt­så inte det­ta. Oh well! En anled­ning att upp­gradera kanske?

 2. LagerQ says:

  Abso­lut!
  /Vännerna på ett visst fruk­t­före­tag ;-)

 3. iDocX says:

  Sam­ma här, om inte min iMac med 3,2 Intel­propp, Fast det får nog bli nytt här oxå.…..

 4. Phreakii says:

  Det var fak­tiskt rik­tigt jävla surt, ett surt jävla kasst Äpple. Kunde dem gjort bät­tre. Och inte nog med att man typ säger “-Hey! Din Mac Pro du köpte för en 60 papp för­ra året är för gam­mal, ooops”.. Nu var det inte jag thank god, men jag hade var­it rik­tigt jävla pissed.

 5. Dan says:

  Fast det är ju inte den nya funk­tion­alitetens fel, inget kon­stigt i att den kräver Blue­tooth 4.0.

  Om man köpte en Mac Pro för ett år sedan så var man förhopp­n­ingsvis väldigt med­veten om att det var en utgående mod­ell med dåli­ga specar…

 6. Dan says:

  Ska bli intres­sant att se om någon släp­per en dri­vrutin för Blue­tooth 4.0‑sticka för äldre Macar som funkar ihop med det här. Ett bil­ligt alter­na­tiv kan ju vara att köpa en sån iså­fall för en hun­dralapp… :)

 7. Thor says:

  sit­ter ock­så på en imac late 2009, jag tyck­er den rockar på bra och har inte fun­der­at alls på att upp­dat­era för­rän nu.

 8. Thor says:

  Jag kör min 27″ imac late 2009 med en BLE stic­ka, ett litet kom­man­do i ter­mi­nalen och 4.0 går före den inbyg­g­da. Men jag tror inte det kom­mer vara så att Yosemite direkt kom­mer få för sig att köra hand­off bara där­för. men vi får vän­ta och se.

 9. Thor says:

  Ja, apple är verk­li­gen inte ett nos­tal­giskt före­tag när det kom­mer till att utveck­la runt gam­la speci­fika­tion­er.
  Jag är lite bit­ter över att min iPod touch gen.1 från 2007 och iPad 1 från 2010 inte går att upp­dat­era till senaste iOSet.
  Angående Yosemite och blue­tooth så tror jag att de valde den här vägen då tidi­gare Blue­tooth ver­sion­er­na drar galet myck­et ström. Hade plöt­sligt apples iphone bör­jat slu­ka enor­ma mängder bat­teri för att en opt. in funk­tion som hand­off så hade alla med äldre macar och iOS enheter bliv­it skogstoki­ga, tror jag.

 10. frippz says:

  Indeed! Jag sat­te i en SSD i min efter att orig­i­nald­isken dog och nu känns den pig­gare än någon­sin.